Wewnątrzszkolna instrukcja obsługi matury 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania

i Organizacji Egzaminu Maturalnego

w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

w Stalowej Woli

rok szkolny 2021/2022

 

SPIS TREŚCI

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnym

II. Harmonogram realizacji zadań w roku szkolnym 2021/2022

III. Zasady obiegu informacji

IV. Informacje dla zdającego egzamin maturalny w roku 2022

V. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej

VI. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej

VII. Komunikowanie wyników

 

W instrukcji zastosowano następujące skróty:

SZE – Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

ZN – Zespół Nadzorujący,

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W przypadku obowiązywania w kraju stanu epidemii związanej z COVID-19, podobnie jak w roku 2021 wydane zostaną stosowne Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2022 r. egzaminów, które szkoła będzie zobowiązana spełnić. 

 

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

 1. Sposób odbioru materiałów egzaminacyjnych

 1. Do odbioru materiałów egzaminacyjnych jest upoważniony przewodniczący SZE oraz jego zastępca. W sytuacji przewidywanej nieobecności przewodniczącego SZE lub jego zastępcy, odbioru materiałów egzaminacyjnych może dokonać osoba upoważniona jednorazowo na piśmie przez przewodniczącego SZE.
 2. Przewodniczący SZE bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi, w obecności innego członka SZE, sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają dokonanemu uprzednio zgłoszeniu do OKE.
 3. Po stwierdzeniu, że przesyłka nie została uszkodzona oraz liczba i rodzaj arkuszy odpowiadają zapotrzebowaniu, przewodniczący SZE przechowuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem. Inny członek zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w pkt b., potwierdza podpisem właściwe zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu (załącznik 28 - protokół jest przechowywany do wglądu OKE lub CKE przez 6 miesięcy po przeprowadzeniu egzaminu).

 2. Przechowywanie i dostęp do materiałów egzaminacyjnych

 1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego.
 2. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w szkolnej szafie pancernej znajdującej się w sekretariacie szkoły.
 3. Niejawne materiały egzaminacyjne są przechowywane do dnia przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu w szkolnej szafie pancernej.
 4. Przewodniczący SZE odbiera od członków SZE i pracownika sekretariatu szkoły oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi i w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.
 5. Przewodniczący SZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy  pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne oraz inne materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE oraz policję.
 6. Przekazanie arkuszy i materiałów egzaminacyjnych części pisemnej egzaminu odbywa się na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego w danym dniu, z tym, że przewodniczący SZE, jeżeli będzie to konieczne, może wyznaczyć wcześniejszą godzinę, w której rozpocznie się procedura wydawania materiałów egzaminacyjnych. W tym celu, przewodniczący poszczególnych ZN oraz po jednym przedstawicielu zdających z każdej sali, udają się do gabinetu przewodniczącego SZE, odbierają od niego materiały egzaminacyjne i niezwłocznie przenoszą je do sali egzaminacyjnej.
 7. Do czasu rozdania arkuszy zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści.
 8. Przewodniczący ZN wymieniają w razie potrzeby zestawy egzaminacyjne na kompletne.
 9. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne zdających. Odebrane arkusze egzaminacyjne gromadzone są przez przewodniczącego ZN  w jednym miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu.
 10. Przewodniczący ZN porządkuje, kompletuje, pakuje – zakleja tzw. bezpieczne koperty w obecności przedstawiciela zdających, i zabezpiecza materiały egzaminacyjne, listy zdających, plany sal i zestawy (także oświadczenia i nagrane płyty CD-ROM oznaczone napisem WYNIKI i KOPIA WYNIKI w przypadku egzaminu z informatyki) według zaleceń OKE oraz niezwłocznie dostarcza je wraz z wypełnionymi i podpisanymi protokołami z egzaminu przewodniczącemu SZE po zakończeniu każdej części egzaminu.
 11. Przewodniczący SZE po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne do czasu przekazania przedstawicielowi OKE w szkolnej szafie pancernej.
 12. Pozostała w szkole dokumentacja dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu zabezpieczana jest przez przewodniczącego SZE przed nieuprawnionym ujawnieniem.
 13. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa, przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje przewodniczącemu SZE i postępuje zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami.
 14. n. Jeżeli przewodniczący SZE, z powodu choroby lub innych przyczyn, nie może pełnić swoich obowiązków wszystkie jego zadania przejmuje zastępca przewodniczącego SZE.
 15. o. Dokumentacja maturalna pozostająca w szkole po zakończeniu egzaminu maturalnego jest archiwizowana zgodnie z przepisami prawa i przechowywana w archiwum.

 3. Forma i terminy przeszkolenia osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych

 1. Przewodniczący SZE zapoznaje nauczycieli i upoważnioną osobę z sekretariatu swojej szkoły oraz oddelegowane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego osoby z innych placówek z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego poprzez jej opublikowanie na szkolnej stronie internetowej www.slostw.gpe.pl.
 2. Szkolenie osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych odbędzie się w kwietniu każdego roku szkolnego w ramach szkolenia członków Rady Pedagogicznej. Szkolenie to może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Każdy nauczyciel wchodzący w skład SZE jest zobowiązany do indywidualnego zapoznania  się z przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzania egzaminów maturalnych, w tym z niniejszą instrukcją.
 4. Członkowie poszczególnych ZN spotkają się z przewodniczącym SZE na 30 minut przed rozpoczęciem poszczególnych egzaminów, w celu przypomnienia procedur i omówienia najważniejszych spraw związanych z poprawnym przeprowadzeniem egzaminu.
 5. Członkowie SZE podpisują oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w dniu swego powołania.

 4. Zasady postępowania w sytuacjach szczególnych

4.1. Organizacja i przeprowadzanie egzaminu maturalnego dla zdających korzystających z dostosowań

Członkowie zespołu nadzorującego egzamin maturalny dla zdających uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu przed przystąpieniem do pracy zapoznają się ze wskazanymi warunkami i formami przeprowadzania egzaminu dla tych zdających i nadzorują go zgodnie z tymi ustaleniami, a w szczególności przestrzegają dostosowanego czasu trwania części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu.

4.2. Postępowanie w przypadku uszkodzenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne

 1. Przewodniczący SZE lub upoważniona przez niego osoba z listy członków SZE w obecności innego członka SZE, bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora, sprawdza, czy pakiet jest nienaruszony i czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pakietu lub niezgodności z zapotrzebowaniem, przewodniczący SZE niezwłocznie zawiadamia dystrybutora telefonicznie oraz pisemnie poprzez wysłanie faksu, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE. Upoważniona przez przewodniczącego osoba będąca w takiej sytuacji zawiadamia niezwłocznie przewodniczącego SZE.
 3. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje stosowne decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi w sali egzaminacyjnej, przewodniczący ZN powiadamia przewodniczącego SZE, który niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE, który w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje stosowne decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu.
 5. Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, do momentu podjęcia decyzji przez dyrektora OKE.
 6. Decyzję dotyczącą egzaminu, dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu SZE.
 7. Do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami.

4.3. Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego materiały egzaminacyjne

 1. Przewodniczący SZE po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu maturalnego powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
 2. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu egzaminu, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu.
 3. Wszelkie decyzje w sprawie dalszego sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego podejmuje dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE.
 4. O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE - przewodniczących SZE.
 5. Informację o nowym terminie egzaminu maturalnego w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zdający uzyskuje w szkole, w której przystępuje do egzaminu.

4.4. Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych

 1. W przypadku stwierdzenia, że arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego zostały nieprawnie ujawnione, decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu maturalnego podejmuje dyrektor CKE.
 2. W przypadku wstrzymania egzaminu dyrektor CKE ustala nowy termin części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów.
 3. O nowym terminie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE – przewodniczących SZE.
 4. Informację o nowym terminie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zdający uzyskuje w szkole, w której przystępuje do egzaminu.

 

4.5. Postępowanie w przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu

 1. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu maturalnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa dany egzamin i powiadamia o tym dyrektora OKE a w razie potrzeby odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.).
 2. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu.
 3. Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu danego egzaminu dyrektor właściwej OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu SZE.
 4. W sytuacji kiedy przebieg danego egzaminu w danej szkole jest zagrożony ze względu na trudną sytuację pogodową lub niespodziewane utrudnienia komunikacyjne w dniu egzaminu, przewodniczący SZE może zawiesić część pisemną egzaminu, czekając na przybycie wszystkich zdających. O zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora OKE.

4.6. Postępowanie w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych

Jeżeli podczas trwania egzaminu zdający przerywa ten egzamin z przyczyn zdrowotnych lub losowych, przewodniczący ZN organizuje pomoc, dbając o to, aby zdający nie miał możliwości kontaktu z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających mu pomocy. Rejestruje godzinę przerwania egzaminu tego zdającego i jeśli zdający poczuje się na siłach kontynuować egzamin, może na to zezwolić. O sytuacji takiej zawiadamia się dyrektora OKE, który w ciągu 7 dni – podejmuje decyzję o:

- skierowaniu pracy zdającego do oceny przez egzaminatora (w przypadku egzaminu pisemnego) ALBO

- przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej sprawie (załącznik 6.).

4.7. Postępowanie w przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego

 1. Przewodniczący ZN, po konsultacji z członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego SZE, który podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu danego zdającego, w przypadku:

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta,

- wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach,

- zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

        b. Przewodniczący SZE wypełnia stosowny formularz (załącznik 18), który dołącza się do  protokołu zbiorczego egzaminu przekazywanego do OKE po zakończeniu egzaminu.

        c. Absolwent, któremu z wyżej wymienionych przyczyn unieważniono egzamin z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej nie zdał egzaminu maturalnego i nie może przystąpić w tym samym roku do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

 

II. Harmonogram realizacji zadań w każdym roku szkolnym ogłasza przewodniczący SZE odrębnym pismem, wywieszając go na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej szkoły.

 

III. Zasady obiegu informacji

 

 1. Gromadzenie informacji
 1. Informacje o egzaminie maturalnym gromadzone są w dokumentacji egzaminu, która jest przechowywana w gabinecie dyrektora szkoły.
 2. Materiały dotyczące egzaminu maturalnego gromadzone są również przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Informacje na temat egzaminu zamieszczane są na tablicy ogłoszeń dla maturzystów, która znajduje się na korytarzu szkolnym.

       2. Przepływ informacji

       a. Przewodniczący SZE w czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie rozporządzenia MEN, procedur egzaminu, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez CKE i OKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem.

       b. Nauczyciele przedmiotów maturalnych informują uczniów o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, a w szczególności o:

- prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,

- prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu, oraz o wykazie tych olimpiad,

- pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej,

- miejscu i terminie składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych,

- ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

       c. Wychowawcy klas (na wszystkich poziomach nauki) informują rodziców uczniów o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego. Rodzice uczniów klas maturalnych informowani są o regulaminie matur na spotkaniu z dyrektorem szkoły –  przewodniczącym SZE.

       d. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z danego przedmiotu już od pierwszej klasy liceum.

       e. Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego przewodniczący SZE wywiesza w szkolnej gablocie ogłoszeń i w pokoju nauczycielskim. Materiały przeznaczone dla nauczycieli przekazywane są bezpośrednio zainteresowanym.

        f. Informacje dotyczące egzaminu maturalnego skierowane do nauczycieli przekazywane są  przez przewodniczącego SZE oraz przewodniczących zespołów przedmiotowych cyklicznie i  na bieżąco podczas rad pedagogicznych, spotkań zespołów przedmiotowych oraz szkoleń dotyczących egzaminu maturalnego.

        g. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele informowani są na bieżąco o możliwościach korzystania z informacji o egzaminie maturalnym zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, CKE i OKE w Warszawie.

         h. W czasie trwania egzaminów pisemnych (w sytuacjach wyjątkowych) przewodniczący ZN  kontaktuje się z przewodniczącym SZE.

 

3. Organizacja konsultacji i próbnego egzaminu maturalnego

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów maturalnych decydują o formach i terminach konsultacji przedmiotowych i informują o nich zainteresowanych uczniów.
 2. W miarę posiadanych środków finansowych oraz sytuacji epidemiologicznej, szkoła organizuje dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów maturalnych.
 3. Decyzję o przystąpieniu uczniów szkoły do próbnego egzaminu maturalnego podejmuje przewodniczący SZE po konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów maturalnych i po zasięgnięciu opinii zdających.
 4. Próbny egzamin maturalny przeprowadza się w terminie określonym przez OKE w Krakowie.

 

4. Terminy i tryb składania wniosków

4.1. Wnioski

 1. do 30 września – uczeń składa wstępną deklarację maturalną do Przewodniczącego SZE,
 2. do 7 lutego – uczeń/absolwent składa ostateczną deklarację maturalną do Przewodniczącego SZE,
 3. Do deklaracji zdający może dołączyć oświadczenie o wyrażeniu albo nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją na studia wyższe,
 4. do 12 lipca – absolwent może złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

4.2. Zwolnienie z egzaminu maturalnego

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim znajdujących się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na daną sesję egzaminacyjną na stronie www.cke.gov.plsą zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty, a zamiast wyniku egzaminu z danego przedmiotu wpisuje się zwolniony/a oraz informację o uzyskaniu  maksymalnej liczby punktów z danego egzaminu.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy ubiegają się o zwolnienie z zadeklarowanego egzaminu z danego przedmiotu, przedstawiają przewodniczącemu SZE zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie którego przewodniczący SZE stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.
 3. Wniosek o zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej – uczeń dostarcza przewodniczącemu SZE najpóźniej jeden dzień przed egzaminem. Przewodniczący SZE niezwłocznie informuje dyrektora OKE o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej.
 4. W przypadku, gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Przewodniczący SZE, na wniosek absolwenta, złożony nie później niż do 20 kwietnia 2022 r., informuje komisję okręgową o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego przedmiotu, w tym zmianie języka obcego nowożytnego, lub o zmianie poziomu języka nowożytnego, wskazanych w deklaracji.

4.3. Dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego

 1. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

- zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

- pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną oraz w przypadku cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

       b. Orzeczenia są przechowywane w szkole, natomiast zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza i opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinny być dostarczone wraz z deklaracją.

        c. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego nie później niż do 28 września 2021 r.

        d. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym odpowiednio przez radę pedagogiczną lub przewodniczącego SZE sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formie przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych do 10 lutego 2022 r.(załącznik 4b).

         e. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub absolwenta do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie o dostosowaniach (załącznik 4a). Stosowne uzgodnienia muszą nastąpić nie później niż do 10 lutego 2022 r.

          f. Uczeń/absolwent składa oświadczenie (również w załączniku 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt d., tj. nie później niż do 15 lutego 2022r.

         gSzczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłaszana przez dyrektora CKE nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin, na stronie www.cke.gov.pl. Za dostosowanie warunków do potrzeb absolwentów odpowiada przewodniczący SZE.

 

IV. Informacje dla zdającego egzamin maturalny w roku 2022

 

1. Absolwent przystępujący po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w roku 2021/2022:

a. Absolwent zdaje obowiązkowo w części pisemnej egzaminy na poziomie podstawowym z przedmiotów:

- język polski – godzina 9.00, czas trwania 170 min.,

- matematyka – godzina 9.00, czas trwania 170 min.,

- język obcy nowożytny – godzina 9.00, czas trwania 120 min.

oraz z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

b. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z następujących przedmiotów dodatkowych w części pisemnej:

- z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym - czas trwania 180 min.,

- z matematyki – na poziomie rozszerzonym – czas trwania 180 min.,

- z języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym – czas trwania 150 min.,

- z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie – na poziomie rozszerzonym – czas trwania 180 min.,

- z informatyki – na poziomie rozszerzonym – czas trwania 60 min. (część I), 150 min. (część II).

 

c. Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych z listy w pkt. IV. 1. b.

 

d. W 2022 r. nie organizuje się egzaminu maturalnego w części ustnej.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego przystępują jedynie osoby określone w części V.

 

e. Absolwent zdał egzamin jeżeli otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

 

2. Kolejne sesje egzaminacyjne

a. Absolwent ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego w części pisemnej (i/lub w części ustnej w przypadku osób określonych w części V):

- z jednego lub z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów,

- z jednego lub z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego, z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego,

 zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

b. Absolwent przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać inny obowiązkowy język obcy nowożytny niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio.

c. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnegoz danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej i/lub pisemnej, może ponownie przystąpić do egzaminu (z uwzględnieniem pkt IV. 2. d, e i f), z przedmiotu, którego nie zdał w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

 Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego absolwent zdaje egzamin maturalny w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego.

d. W roku szkolnym 2021/2022 zdanie egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego i języka obcego nowożytnego (uzyskanie co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) nie jest warunkiem koniecznym do zdania egzaminu maturalnego. Egzamin w części ustnej jest przeprowadzany wyłącznie dla osób określonych w części V. Aby zdać egzamin należy w roku bieżącym lub w poprzednich latach uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

e. Absolwent, który przystępował w poprzednich latach do egzaminu maturalnego w „formule 2015” (z uwzględnieniem pkt. IV. 2. c.) i nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2022 roku, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

f. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego i który od roku 2022/2023 ponownie przystępuje do tego egzaminu, zdał egzamin, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

g. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości i ponownie przystąpił do egzaminu maturalnego, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez komisję okręgową.

h. Absolwent, który zdał egzamin maturalny w 2021 lub 2022 roku będzie mógł od 2023 roku przystąpić do części ustnej egzaminu z dowolnego przedmiotu, a jeżeli uzyska z niego mniej niż 30% punktów możliwych do zdobycia – nie straci świadectwa dojrzałości.

i. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie jest odpłatny dla:

- absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

- absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

j. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. Dowód wniesienia opłaty za egzamin absolwent składa dyrektorowi OKE w wyżej wymienionym terminie. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły. Dyrektor OKE może zwolnić absolwenta z opłaty za egzamin maturalny. 

 

V. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminów

W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

 

VI. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminów

 1. Ustalenie składu członków ZN z innej szkoły

 1. Przewodniczący SZE zwróci się do dyrektorów: Zespołu Szkół Społecznych w Stalowej Woli, Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli  z prośbą o współpracę w zakresie wymiany nauczycieli wchodzących w skład ZN.
 2. Nawiązanie kontaktu z inną szkołą nastąpi do 4 marca 2022r.
 3. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, niezatrudnione w szkole lub w placówce.

 2. Przeszkolenie i przydział zadań dla członków ZN

 1. Do 4 marca 2022 r. przewodniczący SZE powołuje swojego zastępcę i pozostałych członków SZE.
 2. Przewodniczący SZE nie później niż do 5 kwietnia 2022 r.powołuje spośród członków SZE zespoły nadzorujące (ZN).
 3. W terminie nie później niż do 29 kwietnia 2022 r. przewodniczący SZE, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego SZE członek tego zespołu przeprowadza szkolenie członków ZN ze swojej szkoły, zapoznając ich w szczególności ze szczegółowym przydziałem zadań oraz z zasadami postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi oraz zbiera ich podpisy potwierdzające odbycie szkolenia. Szkolenie to może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. W szkoleniu uczestniczą też nauczyciele delegowani do ZN w innych szkołach.
 5. Podczas szkolenia przewodniczący SZE, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego SZE członek tego zespołu odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.
 6. Przewodniczący SZE, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego SZE członek tego zespołu zapoznaje nauczycieli oddelegowanych z innej szkoły z zapisami wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego wynikającymi ze specyfiki szkoły.
 7. Przewodniczący SZE, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego SZE członek tego zespołu zapoznaje członków ZN z:

- listą ich zadań i obowiązków,

- procedurą przebiegu części pisemnej egzaminu,

- wzorami protokołów przebiegu egzaminu i określa sposób ich wypełniania,

- wewnątrzszkolną instrukcją postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencjami wynikającymi z jej nieprzestrzegania.

 

 1. Planowanie czynności organizacyjnych przed egzaminem, podczas jego trwania i po jego zakończeniu.

3.1. Czynności organizacyjne przed egzaminem

 1. Przewodniczący SZE zleca przewodniczącym ZN przygotowanie wyznaczonych wcześniej pomieszczeń oraz sprawdza wraz z przewodniczącym ZN sprzęt potrzebny do przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu.
 2. W dniu otrzymania przesyłki zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi, przewodniczący SZE (lub upoważniony członek SZE) w obecności swego zastępcy lub innego członka SZE, natychmiast po ich otrzymaniu sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE.
 4. Na czternaście dni przed egzaminem z informatyki przewodniczący SZE przekazuje administratorowi pracowni komputerowej informacje związane z przebiegiem drugiej części egzaminu, w tym:

- wykaz i liczbę konfiguracji środowiska komputerowego,

- języka programowania i programów użytkowych, wybranych przez zdających z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE,

- wymaganą konfigurację komputera operacyjnego,

- zadania administratora, ujęte w punkcie 7 część VI.

        e. Na siedem dni przed rozpoczęciem egzaminów pisemnych z danego przedmiotu przewodniczący SZE przekazuje:

- personelowi administracyjnemu − szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w których będzie się odbywał egzamin,

- przewodniczącym ZN – informacje o zdających z dysfunkcjami piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione oraz informacje o sposobie udostępniania zdającym pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów.

       f. W przypadku nieobecności Przewodniczącego SZE jego obowiązki przejmuje upoważniony przez niego członek SZE.

3.2. Czynności organizacyjne w dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu

 1. Na dzień przed każdym egzaminem przewodniczący SZE sprawdza stan przygotowania pomieszczeń i sprzętu oraz wywiesza listy zdających egzamin.
 2. Przewodniczący SZE wraz z właściwym przewodniczącym ZN sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaleceniem lekarskim.
 3. W przypadku egzaminu z języka obcego sprawdzeniu podlega również sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD. Klucze do sal po ich sprawdzeniu przechowuje przewodniczący SZE.
 4. Przewodniczący SZE zabezpiecza co najmniej dwa odtwarzacze rezerwowe.
 5. Przewodniczący właściwych ZN gromadzą pomoce, z których będą mogli korzystać zdający.
 6. Przewodniczący ZN przygotowują plany sal egzaminacyjnych, uwzględniające rozmieszczenie zdających, członków ZN, podział sali na sektory, ustawienie sprzętu audio, jeżeli do egzaminu w danej sali egzaminacyjnej przystępuje dwóch lub więcej zdających.
 7. Przewodniczący ZN upewniają się, że zostały przygotowane kartki z numerami stolików oraz losy z numerami stolików.
 8. W przypadku nieobecności Przewodniczącego SZE jego obowiązki przejmuje upoważniony przez niego członek SZE.

3.3. Czynności organizacyjne w dniu poprzedzającym egzamin z informatyki

       a. Wyznaczony przez przewodniczącego SZE członek ZN wraz z administratorem pracowni sprawdzają:

- prawidłowość działania sprzętu i oprogramowania oraz ich konfigurację,

- oznakowanie stanowisk, które powinno zawierać numer stanowiska, imię, nazwisko i PESEL zdającego na danym stanowisku oraz zainstalowane 

oprogramowanie,

- prawidłowość przygotowania stanowisk zapasowych,

- czy komputery przygotowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do sieci,

- prawidłowość przygotowania komputera operacyjnego.

      b. Zdający ma prawo w przeddzień egzaminu sprawdzić, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego SZE. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 19a).

       c. Zdający nie może samodzielnie wymieniać elementów i podzespołów wchodzących w skład zestawu komputerowego oraz przyłączać dodatkowych; nie może również żądać takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany przez administratora (opiekuna) pracowni.

        d. Zdający nie może samodzielnie instalować, a także żądać zainstalowania przez administratora (opiekuna) pracowni, dodatkowego oprogramowania na komputerze przydzielonym mu do egzaminu.

 

 1. Czynności organizacyjne w dniu egzaminu

4.1. Czynności organizacyjne na 45 min. przed rozpoczęciem egzaminu

 1. Członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy.
 2. Członkowie właściwych ZN spotykają się z przewodniczącym SZE w jego gabinecie, w razie nieobecności członka ZN, przewodniczący SZE wyjaśnia jej przyczyny i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela.
 3. Przewodniczący ZN odbierają:

- klucze do sal egzaminacyjnych,

- wykazy zdających (załącznik 15),

- informacje o zdających z dysfunkcjami,

- protokoły przebiegu egzaminu (załącznik 16),

- plan sali (w przypadku, gdy do egzaminu w danej sali przystępuje co najmniej trzech zdających),

- zwrotne koperty do spakowania praca egzaminacyjnych,

- paski kodowe,

- koperty papierowe do zapakowania arkuszy niewykorzystanych i wadliwych.

         d. Przewodniczący SZE w obecności wyznaczonego przez siebie członka SZE sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.

         e. Przewodniczący ZN wraz z co najmniej jednym przedstawicielem zdających sprawdzają, czy liczba kopert przezroczystych, w które zapakowane są arkusze, zgadza się z liczbą kopert określoną w wykazie zawartości przesyłki i podpisują stosowny protokół (załącznik 29). W przypadku stwierdzenia niezgodności zawiadamiają dyrektora OKE.

         f. W przypadku nieobecności Przewodniczącego SZE jego obowiązki przejmuje upoważniony przez niego członek SZE.

 

4.2. Czynności organizacyjne na 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu

 

 1. Przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają sale egzaminacyjne.
 2. Wyznaczony członek ZN przypomina zdającym o zakazie wnoszenia środków łączności na salę egzaminacyjną i o możliwości pozostawienia ich w szkolnym sekretariacie.
 3. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek ZN losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować. Zdający otrzymują paski kodowe ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL i udają się na wylosowane miejsce.
 4. Jeżeli w sali przygotowane są dostosowane stanowiska dla zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego, można wyłączyć je z losowania.

 

4.3. Czynności organizacyjne na 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu 

 

 1. Przewodniczący ZN, wraz z przedstawicielem zdających (jednym z wszystkich sal egzaminacyjnych, w których w danym dniu jest przeprowadzany egzamin maturalny), udaje się do gabinetu dyrektora.
 2. W gabinecie dyrektora przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali. Arkusz z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z zeszytów zadań egzaminacyjnych.
 3. Przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających – jeżeli uczeń z danej sali uczestniczył w odbiorze materiałów od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali.
 4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego SZE jego obowiązki przejmuje upoważniony przez niego członek SZE.

4.4. Czynności organizacyjne po przeniesieniu materiałów do sali

 

 1. Przy przeprowadzaniu egzaminu w jednej sali dla zdających uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego należy zwrócić szczególną uwagę na to, by zdający otrzymali właściwe arkusze z właściwym symbolem i aby spakować oddzielnie prace zdających uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.
 2. Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne.
 3. Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych, na polecenie przewodniczącego ZN, zdający otwierają je i sprawdzają, czy arkusze są kompletne, tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane.
 4. Zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN i otrzymuje kompletny arkusz, którego odbiór potwierdza podpisem w protokole przebiegu egzaminu.
 5. Przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez:

- wpisanie swojego numeru PESEL i kodu zdającego na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi,

- naklejenie pasków kodowych na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych.

        f. Zdający sprawdza na naklejce poprawność numeru PESEL oraz zgodność kodu arkusza wydrukowanego na pierwszej stronie arkusza z kodem arkusza wydrukowanym na naklejkach przygotowanych przez OKE, a w przypadku wystąpienia niezgodności zwraca zespołowi nadzorującemu wadliwe naklejki. W przypadku błędu w numerze PESEL zdający koryguje ten numer w wykazie zdających, potwierdza korektę podpisem oraz w miejscu przeznaczonym na arkuszu na naklejkę wpisuje odręcznie prawidłowy numer. W przypadku stwierdzenia niezgodności kodu arkusza na naklejce i na stronie tytułowej arkusza przewodniczący ZN sprawdza, czy zdającemu wydano arkusz w odpowiedniej formie, a gdy błąd występuje na naklejce należy ją nakleić, przekreślić na niej błędny kod i wpisać właściwy. Przewodniczący ZN odnotowuje korektę w protokole.

       g. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie ZN sprawdzają w obecności zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.

       h. Przewodniczący ZN zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

       i. Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego ZN na tablicy lub planszy godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

       j. Zdający zgłaszający się na egzamin po jego rozpoczęciu nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej.

 

4.5. Czas trwania egzaminu

 1. Czas trwania egzaminu dla każdego przedmiotu maturalnego określa rozporządzenie.
 2. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy lub planszy.
 3. W przypadku języków obcych nowożytnych, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

4.6. Czynności organizacyjne i zasady obowiązujące podczas trwania egzaminu

 1. Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.
 2. Na sali egzaminacyjnej udostępnione zostaną tylko pomoce dydaktyczne przewidziane przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów w niezbędnej ilości i w miejscach łatwo dostępnych.
 3. Zdający sygnalizuje chęć skorzystania z pomocy przez podniesienie ręki i czeka na zezwolenie przewodniczącego ZN.
 4. Zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
 5. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami.
 6. Zdający sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali przez podniesienie ręki. Przewodniczący ZN gestem przywołuje zdającego do siebie. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku i podchodzi do stolika ZN. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN zdający opuszcza salę.
 7. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.
 8. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to ZN przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący lub członek ZN w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Fakt ten odnotowuje w protokole egzaminu.
 9. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy, a w przypadku egzaminu (a) z matematyki na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym oraz (b) z języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

 1. Czynności organizacyjne po upływie czasu przeznaczonego na egzamin

5.1. Jeśli egzamin zdających uprawnionych i  nieuprawnionych  do dostosowania form i warunków egzaminu  odbywa się w jednej sali

 1. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza o krótszym czasie rozwiązywania zdający pozostawiają zamknięte arkusze na stolikach i w ciszy opuszczają salę egzaminacyjną, aby nie zakłócać przebiegu egzaminu tym, którzy zdają egzamin o dłuższym czasie trwania.
 2. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza o dłuższym czasie rozwiązywania, zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac.
 3. Członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania.
 4. Przewodniczący ZN ogłasza koniec egzaminu lub części.
 5. Zdający wychodzą z sali – w sali pozostaje jeden przedstawiciel zdających i jest obecny przy pakowaniu prac. Jego nazwisko zostaje zapisane w protokole.
 6. Prace zdających uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu należy spakować do oddzielnych kopert zwrotnych. W przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zeszyty zadań egzaminacyjnych oznaczone 1 oraz 2 pakuje się odrębnie, do różnych kopert zwrotnych.
 7. Członkowie ZN w obecności przedstawiciela zdających pakują w sali egzaminacyjnej do papierowych kopert: - arkusze niewykorzystane – w stanie nienaruszonym, z nierozerwanymi banderolami,

- arkusze wadliwe – odebrane od zdających po przekazaniu im arkusza rezerwowego,

- arkusze zdających, którzy przerwali egzamin z przyczyn zdrowotnych lub losowych,

- arkusze unieważnione – zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjne.

5.2. W przypadku egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym

 1. Przewodniczący ZN ogłasza przerwę i zdający wychodzą z sali.
 2. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek ZN pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład ZN oraz przedstawiciela zdających zwracając szczególną uwagę, aby prace z różnych formuł, poziomów i prace zdających uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu spakować oddzielnie.
 3. Członkowie ZN porządkują, kompletują, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej OKE.
 4. Przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne z danej części egzaminu przewodniczącemu SZE.

 

 1. Egzamin rozszerzony z informatyki

6.1. W przypadku egzaminu z informatyki, po przerwie ogłoszonej po części pierwszej

 1. Zdający po okazaniu dowodów tożsamości zajmują wyznaczone miejsca w pracowni komputerowej.
 2. Członkowie ZN dostarczają każdemu zdającemu arkusz egzaminacyjny i nośnik DANE zawierający pliki do zadań tego arkusza egzaminacyjnego.
 3. Przewodniczący ZN poleca zdającym otworzyć arkusze i sprawdzić, czy są one kompletne. Zauważone braki zdający zgłaszają przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu.
 4. Przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez:

- wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi,

- przeniesienie numeru PESEL na matrycę znaków cyfrowych,

- naklejenie pasków kodowych w określonym miejscu.

        e. Przewodniczący ZN zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia i zakończenia drugiej części egzaminu.

         f. Egzamin przebiega dalej zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji.

         g. Zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań, a członkowie ZN nie mają prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji.

         h. Zdający nie ma potrzeby sprawdzania poprawności danych w plikach do zadań egzaminacyjnych; są one poprawne.

          i. Obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej, niż co 10 minut w folderze zgodnym z jego numerem PESEL, znajdującym się na pulpicie, oraz na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na innym stanowisku.

          j. W przypadku awarii komputera, zdający natychmiast informuje o tym ZN. Jeśli próba usunięcia awarii nie powiedzie się w ciągu 5 minut, to zdający jest kierowany do zapasowego stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej (wyposażonego w takie samo oprogramowanie). W sytuacji opisanej wyżej zdający otrzymuje tyle dodatkowego czasu, ile trwała przerwa w pracy (czas od zgłoszenia awarii do momentu ponownego podjęcia pracy).

          k. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu – w obecności przedstawiciela zdających - porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, w tym:

- listy zdających egzamin,

- oświadczenie o sprawdzeniu poprawności nagrania plików przekazywanych do oceny,

- płyty CD-R z napisem WYNIKI i KOPIA WYNIKI zawierające pliki przekazane przez zdających do oceny,

- arkusze zdających.

         l. Przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu przewodniczącemu SZE.

6.2. Sposób dokumentowania egzaminu z informatyki przez zdającego

 1. Wszystkie swoje pliki zdający przechowuje w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL. Foldery o innych nazwach nie będą kopiowane do sprawdzania.
 2. Jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm lub program komputerowy, to zdający zapisuje go w tym języku programowania, który wybrał przed egzaminem.
 3. Jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program komputerowy, zdający zobowiązany jest umieścić w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji źródłowej.
 4. Pliki oddawane do oceny zdający nazywa dokładnie tak, jak polecono w treściach zadań lub zapisuje pod nazwami (wraz z rozszerzeniem zgodnym z zadeklarowanym oprogramowaniem), jakie podaje w arkuszu egzaminacyjnym; pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane przez egzaminatorów.
 5. Przed upływem czasu przeznaczonego na drugą część egzaminu zdający powinien zapisać w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL ostateczną wersję plików przeznaczonych do oceny, w tym pliki z komputerową realizacją rozwiązań utworzone przez zdającego programach użytkowych bądź języku oprogramowania.

6.3. Organizacja sprawdzania i wykorzystania sprzętu komputerowego przez zdających  egzamin z informatyki

 1. Wstępne sprawdzenie przewidzianego do użytku egzaminacyjnego sprzętu komputerowego następuje na dwa tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu.
 2. Ostateczne sprawdzenie sprzętu dokonywane jest dzień przed egzaminem. Zdający sprawdza wówczas, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 19a).
 3. Za sprawdzenie sprzętu odpowiada administrator (opiekun pracowni).
 4. W czasie trwania części drugiej egzaminu z informatyki zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym i może korzystać wyłącznie z programów, danych zapisanych na dysku twardym i na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym.
 5. Nie jest dozwolone korzystanie z tych samych zasobów na różnych komputerach i komunikowanie się osób zdających między sobą oraz z innymi osobami.
 6. Niedozwolony jest bezpośredni dostęp do sieci lokalnej oraz zasobów Internetu.
 7. Komputer na stanowisku egzaminacyjnym zdającego jest sprawny, a jego konfiguracja spełnia wymagania dotyczące środowiska komputerowego, języka programowania i programów użytkowych, które zostały wybrane przez tego zdającego z listy ogłoszonej przez Dyrektora CKE i dostępnych w szkole.
 8. W pracowni, w której odbywa się egzamin, jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania (opisy oprogramowania dostarczone z licencjami, pełne wersje oprogramowania z plikami pomocy), z której może korzystać zdający.
 9. W czasie drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki w sali egzaminacyjnej jest obecny przez cały czas administrator (opiekun) pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego. Administrator (opiekun) pracowni może być wychowawcą zdających.

 

 1. Zadania administratora pracowni komputerowej

7.1. Przygotowanie pracowni

 1. Najpóźniej dwa dni przed egzaminem przygotowuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie w pracowni w celu sprawnego przeprowadzenia tego egzaminu.
 2. Przygotowuje stanowiska komputerowe dla zdających do pracy jako autonomiczne, uniemożliwiające zdającym łączenie się z informatyczną siecią lokalną i z sieciami teleinformatycznymi, korzystanie na różnych komputerach z tych samych zasobów, komunikowanie się zdających między sobą oraz z innymi osobami za pomocą komputera oraz podglądanie ekranu komputera innych zdających.
 3. Konfiguruje komputery, tak aby każdy komputer, przydzielony danemu zdającemu posiadał pełną wersję oprogramowania (z plikami pomocy), jakie ten zdający wybrał z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE.
 4. Na każdym z komputerów zdających zakłada konto użytkownika lokalnego o nazwie matura_n, gdzie noznacza nr stanowiska zdającego.
 5. Sprawdza dostępność podstawowej dokumentacji oprogramowania (opisy oprogramowania dostarczone z licencjami, pliki pomocy programów).
 6. Konfiguruje zapasowe stanowiska komputerowe, tak aby umożliwiały kontynuację dalszej pracy w przypadku ewentualnej awarii komputera któregokolwiek ze zdających i aby na każdych dziesięciu zdających przypadały przynajmniej dwa komputery zapasowe.
 7. Przygotowuje komputer operacyjny, na którym sprawdza m.in. sprawność nagrywania płyt CD i drukowania.
 8. Gromadzi w odpowiedniej ilości materiały eksploatacyjne dla potrzeb egzaminacyjnych, w tym papier do drukarki, płyty CD jednorazowego zapisu do nagrywania wyników egzaminu, zapasowe dyskietki i płyty CD.
 9. Stwierdza na piśmie, że sprzęt w pracowni komputerowej został przygotowany zgodnie z wymogami.

7.2. Sprawdzenie sprzętu

 1. W dniu poprzedzającym egzamin z informatyki wraz z wyznaczonym przez przewodniczącego SZE członkiem ZN asystuje podczas sprawdzania komputerów i oprogramowania przez zdających.
 2. Tworzy na pulpicie każdego komputera dla zdającego katalog (folder) o nazwie zgodnej z numerem PESEL zdającego.
 3. Odpowiada na pytania zdających i wyjaśnia ewentualne wątpliwości.
 4. Odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem o sprawdzeniu komputera i oprogramowania (załącznik 19a) i przekazuje oświadczenie przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

7.3. Zadania administratora w czasie drugiej części egzaminu

 1. Jest obecny w pracowni, w której odbywa się egzamin i pozostaje do dyspozycji ZN (nie wchodzi w jego skład); nie ma prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji.
 2. W przypadku ewentualnej awarii komputera zdającego, na wniosek przewodniczącego ZN, niezwłocznie i w miarę swoich możliwości usuwa usterki, które spowodowały awarię lub udostępnia komputer zapasowy.

7.4. Zadania administratora niezwłocznie po egzaminie

 1. Używając zewnętrznego nośnika (np. pendrive’a), kopiuje do komputera operacyjnego wszystkie katalogi (foldery) o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością z poszczególnych stanowisk egzaminacyjnych.
 2. Nagrywa na płytę CD–R z napisem WYNIKI wszystkie katalogi (foldery) wymienione w punkcie a.
 3. Sprawdza, w obecności poszczególnych zdających, poprawność nagrania na płycie CD–R z napisem WYNIKI wszystkich katalogów (folderów) oznaczonych ich numerami PESEL wraz ze wszystkimi plikami przekazanymi do oceny oraz odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem (załącznik 19b). Załącznik 19b przekazuje przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
 4. Tworzy kopię zapasową płyty CD–R z napisem WYNIKI na płycie CD–R z napisem KOPIA WYNIKI.
 5. Nagrane płyty podpisuje kodem szkoły przy pomocy odpowiedniego pisaka i przekazuje przewodniczącemu ZN, który pakuje je wraz z arkuszami zdających do zwrotnej koperty.
 6. Po nagraniu płyt i sprawdzeniu poprawności ich nagrania na dwóch komputerach, usuwa z komputera operacyjnego i komputerów zdających wszystkie katalogi (foldery) o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością.

 

8. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego nowożytnego

      a. Wstępne i gruntowne sprawdzenie niezbędnego sprzętu następuje nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem egzaminów.

      b. Niezbędny sprzęt zostaje ponownie sprawdzony oraz odpowiednio zabezpieczony do użytku  tylko podczas egzaminu w dniu poprzedzającym egzamin.

      c. Ostateczne sprawdzenie sprzętu następuje pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

      d. Sprawdzenia sprzętu dokonuje przewodniczący SZE oraz przewodniczący poszczególnych ZN.

      e. Szkoła zabezpiecza rezerwowy niezbędny sprzęt służący do przeprowadzenia egzaminu.

 

9. Zgromadzenie pomocy, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu z poszczególnych przedmiotów.

    a. Informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w  części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, dyrektor CKE  zamieszcza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego.

     b. Przewodniczący SZE, nie później niż na dwa tygodnie od ukazania się komunikatu dyrektora CKE, ustala i ogłasza zdającym zasady korzystania z pomocy na poszczególnych egzaminach w części pisemnej.

     c. Informacja o pomocach oraz zasadach ich wykorzystania jest upowszechniana w gablocie szkolnej lub na odrębnym spotkaniu zorganizowanym dla zdających egzamin maturalny.

 

10. Ustalenie sposobu kontaktowania się w sytuacjach szczególnych przewodniczącego ZN z przewodniczącym SZE

 

a. Przez sytuacje szczególne podczas trwania egzaminu rozumie się:

- stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań,

- opuszczenie sali lub miejsca bez zezwolenia,

- porozumiewanie się z innymi zdającymi,

- wygłaszanie głośnych uwag i komentarzy,

- zadawanie pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,

- korzystanie ze środków łączności,

- korzystanie z niedozwolonych pomocy,

- wtargnięcie osoby postronnej do sali egzaminacyjnej,

- stwierdzenie wystąpienia problemu o charakterze zdrowotnym, uniemożliwiającym normalną kontynuację egzaminu (np. zasłabnięcie, wymioty itp.),

- awarie techniczne np. wyłączenie prądu,

- inne zagrożenia (bhp i poż.).

b. W przypadku stwierdzenia sytuacji szczególnej, przewodniczący ZN niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji przewodniczącego SZE. Fakt ten należy odnotować w protokole przebiegu egzaminu.

c. Na czas opuszczenia sali przewodniczący ZN powierza swoje obowiązki członkowi ZN, fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.

 

VII. Komunikowanie wyników

 

1. Zasady ogłaszania wyników w części pisemnej

 1. Przewodniczący SZE przekazuje informacje o wynikach części pisemnej egzaminu w określonym przez OKE terminie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Informacja o możliwości odebrania wyników egzaminu jest udostępniona w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 

2. Wydawanie świadectw, odpisów i aneksów

 1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba odbiera świadectwa dojrzałości z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a następnie przekazuje je zdającym, którzy zdali egzamin maturalny lub osobom upoważnionym.
 3. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości i w roku szkolnym 2021/2022 ponownie przystąpił do egzaminu maturalnego otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, jeśli podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub przystąpił do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego.
 4. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 5. Absolwent, który nie zdał lub nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych albo któremu ten egzamin lub te egzaminy zostały unieważnione i nie otrzymał świadectwa dojrzałości, w 2022 r. nie ma obowiązku przystąpienia do tego egzaminu lub tych egzaminów. Jeżeli zdał wszystkie egzaminy obowiązkowe w części pisemnej, może w 2022 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem złożenia do dyrektora właściwej OKE stosownego wniosku (załącznik 30) do 31 maja 2022 r.

 3. Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i weryfikacja wyniku.

 1. Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.
 2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego.
 3. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora OKE w Krakowie (załącznik 25a).
 4. Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów (załącznik 25b). Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
 5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu maturalnego.
 6. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów (załącznik 25c).

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje