Regulamin

Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii

 

Wewnętrzny regulamin postępowania w związku z zagrożeniem wynikającym z Covid-19 na terenie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli obowiązujący od 1 września 2020 roku.

 

 1. Organizacja zajęć w szkole:
  • Na zajęciach organizowanych na terenie szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych dotyczących funkcjonowania układu oddechowego;
  • Na zajęciach organizowanych na terenie szkoły, może uczęszczać wyłącznie uczeń, którego domownicy lub on sam nie przebywają na kwarantannie, a także w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji;
  • Uczniowie uczęszczający na zajęciach szkolnych mogą być przyprowadzani i odbierani do/ze szkoły przez opiekunów, którzy nie mają objawów chorobowych związanych z funkcjonowaniem układu oddechowego;
  • Przy wejściu do budynku szkoły powinna znajdować się informacja dotycząca obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego;
  • Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mierz możliwość użycia płynu dezynfekującego do rąk;
  • Opiekunowie, którzy przyprowadzają i odprowadzają uczniów do szkoły, powinni stosować się do następujących zasad bezpieczeństwa:
 2. Na jednego ucznia powinien przypadać jeden opiekun;
 3. Dystans pomiędzy innymi opiekunami i innymi uczniami oraz od pracowników szkoły powinien wynosić minimum 1,5 metra;
 4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, związanych z obowiązkiem zasłaniania nosa i ust, stosowaniem jednorazowych rękawiczek, dezynfekowaniem rąk.
  • Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz, których obowiązuje stosowanie środków ochronnych. Osoby z zewnątrz, przebywające w szkole nie mogą mieć żadnych objawów chorobowych związanych z funkcjonowaniem układu oddechowego;
  • Osoby z zewnątrz, przebywające w szkole, powinny znajdować się w wyznaczonych miejscach;
  • Szkoła powinna zapewnić szybkie sposoby kontaktowania się z opiekunami uczniów;
  • Szkoła posiada i wykorzystuje termometr bezdotykowy w celu dokonywania pomiaru temperatury ciała uczniów. Termometr ten powinien być dezynfekowany po użyciu w danej grupie;
  • W przypadku zaobserwowania u ucznia niepokojących objawów chorobowych, takich jak gorączka, kaszel, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym miejscu, szkoła zapewnia odizolowanie go w odległości minimum 2 metrów od innych osób, niezwłocznie powiadamia o fakcie pojawienia się niepokojących objawów somatycznych opiekuna ucznia wzywając do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły;
  • Szkoła dokona wszelkich starań, aby zapewnić dystans pomiędzy osobami znajdującymi się na terenie szkoły, a także w celu uniknięcia częstej zmiany pomieszczeń, w których są realizowane zajęcia szkolne;
  • Na terenie szkoły w sposób bezwzględny obowiązują ogólne zasady higieny;
  • Przedmioty, których dokładne zdezynfekowanie nie jest możliwe, powinny zostać usunięte lub odseparowane od osób przebywających na terenie szkoły. Inne przedmioty powinny być poddawane dezynfekcji;
  • Każdy uczeń posiada i wykorzystuje wyłącznie własny zestaw przyborów szkolnych oraz podręczników;
  • W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego powinny być przestrzegane zasady dezynfekcji podłóg i sprzętu sportowego;
  • Sale znajdujące się w szkole powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy lub przypadku pojawienia się takiej konieczności, podczas trwania zajęć szkolnych;
  • Zalecane jest przebywanie uczniów na zewnątrz budynku szkolnego;
  • W trakcie zajęć szkolnych należy ograniczyć ćwiczenia oraz gry kontaktowe;
  • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami powinien być dopilnowany przez nauczycieli, aby nie wymieniał się własnymi przedmiotami z innymi uczniami. Dodatkowo szkoła powinna sugerować opiekunom uczniów, aby przedmioty poszczególnych uczniów były przez nich dezynfekowane;
  • Należy umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni, a także umożliwić uczniom nie kontaktowanie się ze sobą podczas przebywania w szatni;
  • Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy związane z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie epidemii. Świetlica powinna być zaopatrzona w środek do dezynfekcji rąk, a także wietrzona nie rzadziej niż co godzinę w czasie przebywania w niej uczniów, przed przyjściem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji;
  • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami;
  • Szkoła jest zobowiązana do ustalenia i upowszechnienia zasad realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły, uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych;
  • Szkoła jest zobowiązana do ustalenia i upowszechnienia zasad korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i biblioteki oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek oraz innych materiałów zgromadzonych w ramach zasobów bibliotecznych;
  • We współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, szkoła ustala i upowszechnia zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i samej profilaktyki zdrowotnej, a także godzin pracy gabinetu, uwzględniając wymagania i wytyczne prawne;
  • Za opracowanie wewnętrznego regulaminu lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, mając na uwadze specyfikę szkoły oraz zalecenia, odpowiedzialny jest Dyrektor;

 

 1. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w szkole:
  • Przy wejściu głównym do szkoły, należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych;
  • Szkoła powinna dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do budynku szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta oraz nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania;
  • Osoby pracujące w szkole, powinny w sposób regularny myć ręce woda z mydłem, a także dopilnować, aby czynność tą wykonywali uczniowie, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed spożywaniem posiłku, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety;
  • Szkoła jest odpowiedzialna za monitorowanie i kontrolę codziennych prac porządkowych wykonywanych na jej terenie, mając na uwadze poszczególne miejsca, takie jak m.in. sale zajęć, pomieszczenia sanitarnohigieniczne, ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe i powierzchnie płaskie i inne;
  • W trakcie przeprowadzania dezynfekcji, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, zamieszczonych na opakowaniu środka dezynfekcyjnego, przez właściwy okres czasu wietrzyć sale po przeprowadzeniu dezynfekcji;
  • W znajdujących się na terenie szkoły pomieszczeniach sanitarnohigienicznych powinny znajdować się plakaty z informacją w jaki sposób właściwie i skutecznie myć ręce, a przy dozownikach z płynem służącym do dezynfekcji rąk powinna być zamieszczona informacja w jaki sposób przeprowadzić dezynfekcję rąk;
  • Na terenie szkoły należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, przeprowadzając ich dezynfekcję oraz czyszczenie przy użyciu detergentu;
  • W przypadku, gdy na terenie szkoły poszczególne osoby używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić pojemniki do ich wyrzucania.

 

 1. Gastronomia w szkole:
  • W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych, na terenie szkoły dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły:
  • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie te osoby, u których nie występują objawy chorobowe związane z funkcjonowaniem układu oddechowego oraz te, których domownicy nie przebywają na kwarantannie, a także w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji;
  • Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub mającymi istotne problemy zdrowotne, szkoła stosuje rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia;
  • Szkoła wyznacza i przygotowuje pomieszczenia i obszary, w których istnieje możliwość odizolowania osoby z objawami chorobowymi;
  • Pracownicy szkoły powinni zostać poinformowani, że w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych powinni pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej celem teleporady medycznej, a w przypadku progresu objawów chorobowych, zadzwonić pod nr 999 lub 112 w celu przekazania informacji o możliwości zakażenia koronawirusem
  • Pracownicy będący na stanowisku pracy, którzy zaobserwują u siebie niepokojące objawy chorobowe, związane z funkcjonowaniem układu oddechowego, powinni skontaktować się w sposób telefoniczny z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej;
  • Obszar będący na terenie szkoły, w którym przebywał oraz poruszał się pracownik z infekcją dróg oddechowych, powinien zostać posprzątany w sposób dokładny oraz gruntowny, powierzchnie dotykowe powinny zostać zdezynfekowane a szkoła powinna zastosować się do indywidulanych zaleceń precyzowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną;
  • W przypadku, gdy potwierdzony zostanie przypadek zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, szkoła stosuje się w sposób bezwzględny do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
  • W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zagadnienia Covid-19, szkoła zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, celem uzyskania porady lub konsultacji;
  • Placówki wychowania pozaszkolnego, z którymi współpracuje szkoła, korzystają z sprecyzowanych dla nich wytycznych oraz wytycznych dla obiektów sportowych;
  • Korzystanie z obiektów sportowych poza terenem szkoły odbywa się według sprecyzowanych dla tego zagadnienia zasad.

 

 1. Warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:
  • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia;
  • Wariant B – mieszana forma kształcenia (tzw. hybrydowa);
  • Wariant C – kształcenie zdalne.

 

 

Dodatkowe informacje