Rekrutacja 2020/2021 korekta

ZASADY REKRUTACJI

DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W STALOWEJ WOLI

 

§1.

Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli dnia 25 lutego 2020 roku w składzie:

Przewodniczący: Radosław Skakuj

Członkowie: Agnieszka Gancarz, Aleksandra Kołodziejczyk, Alina Peszt

która na podstawie:

- art. 132, 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

- Zarządzenia Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim

ustaliła zasady i kryteria przyjęć kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

§2.

Kandydaci do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli (zwanego dalej SLO) składają następujące dokumenty:

 1. podanie - kwestionariusz,
 2. kopię świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,
 3.   kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 4. inne dokumenty poświadczające osiągnięcia ucznia (zaświadczenia komisji konkursowych),
 5.   inne dokumenty, w tym w przypadku uczniów z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu kopię stosownego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§3.

Kandydat do SLO może uzyskać w trakcie postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 200 punktów:

a.      100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku w szkole podstawowej, w tym 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów:

- języka polskiego,

- matematyki,

    i 0,3 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu

- języka obcego nowożytnego,

b.      72 punkty za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

c.      28 punktów za inne osiągnięcia ucznia.

 

§4.

Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna przyznaje maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów do wyboru spośród:

 • język angielski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia
 • geografia
 • fizyka
 • chemia.

§5.

Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych, o których mowa w §4, przyznawane są zgodnie z zasadą:

 1. celujący                 18 punktów,
 2. bardzo dobry          17 punktów,
 3. dobry                     14 punktów,
 4. dostateczny            8 punktów,
 5. dopuszczający       2 punkty.

§6.

Za inne osiągnięcia kandydat może uzyskać maksymalnie 28 punktów zgodnie z zasadą

I. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów

II. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, w tym za:

 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

2)     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

3)     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

III. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

§7.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przelicza się na punkty, w sposób określony powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

 

§8.

W przypadku uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym równorzędnych wyników pierwszeństwo w przyjęciu do SLO mają:

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. kandydaci spełniający kryteria: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§9.

Wszelkie uwagi dotyczące procedur rekrutacyjnych rozpatruje dyrektor szkoły. Odwołania od wyników postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego można składać do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni, od daty ich ogłoszenia. 

TERMINARZ REKRUTACJI na rok 2020/2021

15 czerwca – 10 lipca

składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów wskazanych przez organ prowadzący oraz uzupełnianie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły

nnych dokumentów wskazanych przez organ prowadzący 

(można składać elektronicznie) 

31 lipca - 4 sierpnia

uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

ewentualne zmiany przez kandydatów wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkoły, do której kandyduje

(można składać elektronicznie) 

12 sierpnia

ogłoszenie wyników rekrutacji: lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 - 18 sierpnia      

potwierdzenie woli nauki i złożenie oryginałów dokumentów

19 sierpnia

ogłoszenie wyników rekrutacji: lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniajacego. 

 

Inne ustalenia komisji:

   1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły i inne wymagane dokumenty można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej - mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   2. Wszystkie oryginały dokumentów należy składać w sekretariacie szkoły
   3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych będą publikowane na stronie internetowej szkoły: www.slostw.gpe.pl 
   4. Kopię stosownego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku uczniów z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu) należy składać wraz z kompletem dokumentów podczas rekrutacji lub dostarczyć w terminie późniejszym.

 

 

Dodatkowe informacje