Statut

STATUT

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

w Stalowej Woli

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa i  typ  Szkoły

§ 1

 1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli jest niepubliczną szkołą ponadpodstawową.
 2. W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli. W Szkole mogą być prowadzone oddziały integracyjne oraz specjalne.
 3. Szkoła jest czteroletnim liceum ogólnokształcącym, w którym w latach 2019/2020-2021/2022 prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas.
 1. Podstawą działalności jest powołanie Szkoły z dniem 1 września 2019 r., przez Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „ERGO” w Stalowej Woli oraz wpis do ewidencji Szkół Niepublicznych z dnia 04.09.2019 r., niniejszy Statut oraz obowiązujące przepisy prawa.

 § 2

Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, ze zm.) oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.).

 § 3.

Siedzibą Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli jest miasto Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27.

 § 4

1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli zwane dalej „Szkołą” jest utworzone, prowadzone i nadzorowane w oparciu o postanowienia statutu Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego „ERGO” w Stalowej Woli.

2. Do kompetencji i zadań SSEO „ERGO” należy :

1) nadanie Szkole statutu;

2) powołanie i odwołanie Dyrektora Szkoły;

3) zarządzanie majątkiem szkoły;

4) ustalanie wysokości czesnego i innych opłat;

5) zatwierdzanie preliminarza wydatków budżetowych Szkoły;

6) zatwierdzanie wniosków Dyrektora w sprawie wynagradzania i premiowania pracowników oraz organizacji wewnętrznej Szkoły;

7) Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Radę Rodziców zwanego dalej „ Radą” .

 § 5

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „ERGO” w Stalowej Woli, które sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
 2. W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności:

 1) Prawidłowość dysponowania przyznanymi Szkole środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem;

 2) Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;

 3) Przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły;

 § 6

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty, zwany dalej Kuratorem.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania Szkoły

 § 7

Celem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli, jest wykształcenie i wychowanie światłego człowieka, wszechstronnie przygotowanego do życia we współczesnym świecie.

 § 8

W zakresie nauczania celem szkoły jest w szczególności:

 1. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności koniecznych do uzyska świadectw ukończenia szkoły i dojrzałości i podjęcie dalszego kształcenia.

2. Zadaniem Szkoły jest zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno- emocjonalnego i fizycznego zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w  warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z powszechnej deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.

3. Zadaniem Szkoły jest zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w Szkole w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.

4. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, każdy prowadzący zajęcia dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i każdorazowo, na początku roku szkolnego, zapoznaje z nimi uczniów.

5. W salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel prowadzący zajęcia:

1) sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć;

2) dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów;

3) dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów;

4) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.

6. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

7. Umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów  i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.

8. Umożliwienie indywidualizacji podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia poprzez organizację niewielkich liczebnie oddziałów klasowych.

9. Szkoła stawia przed sobą następujące zadania:

1) obowiązek realizowania programów nauczania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego;  

2) obowiązek stosowania ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3) obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, ustalonej dla szkół publicznych;

4) obowiązek zatrudniania nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami;

5) szkoła realizuje programy autorskie.

 § 9

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

1.

1) Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, wynikających w szczególności z:

a) niepełnosprawności,

b) niedostosowania społecznego,

c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d) specyficznych trudności w uczeniu się,

e) choroby przewlekłej,

f) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

g) niepowodzeń edukacyjnych,

h) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

i) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 2) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom pedagog szkolny, rewalidator szkolny, specjaliści oraz nauczyciele, w tym szczególnie wychowawcy.

 

 1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu;

2) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 

 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

 1. Za zgodą organu prowadzącego szkoła zatrudnia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Za zgodą organu prowadzącego szkoła może zatrudnić w oddziale integracyjnym i specjalnym pomoc nauczyciela.

 

 1. W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

 

 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub pomoc nauczyciela.

 § 10

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Zarządu Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowe „ERGO” w Stalowej Woli.

 § 11

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

1. Zespół Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli tworzą:

1) Dyrektor Szkoły;

2) pedagog szkolny;

3) nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce;

4) wychowawcy klas.

 

 2. W programie doradztwa zawodowego współuczestniczą:

1) nauczyciele przedmiotów;

2) rodzice;

3) przedstawiciele instytucji zewnętrznych zajmujących się doradztwem;

 

 3. Do celów ogólnych związanych z realizacją doradztwa zawodowego należą:

1) pomaganie uczniom w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz w określaniu własnych predyspozycji;

2) dostarczanie uczniom niezbędnych informacji do podjęcia trafnych wyborów zawodowych i określenia dalszej drogi kształcenia;

3) przygotowanie rodziców do efektywnego i twórczego wspierania młodzieży w podejmowaniu przez nich decyzji zawodowych i dalszego kształcenia;

4) pomaganie nauczycielom w realizacji działań w obrębie ich przedmiotu, mających na celu rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

 4. Działania i treści programowe związane z realizacją doradztwa zawodowego obejmują:

 1) Poznawanie własnych zasobów:

 Uczeń:

 1. analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia) w kontekście planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej,
 2. określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.

 2) Świat zawodów i rynek pracy:

 Uczeń:

 1. porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika,
 2. konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy,
 3. określa znaczenie i wskazuje możliwości różnych form aktywizacji zawodowej,
 4. sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców,
 5. przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 6. charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej.

 3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie:

Uczeń:

 1. korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego,
 2. wskazuje możliwości kontynuowania nauki.

 4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych:

Uczeń:

 1. ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej,
 2. sporządza indywidualny plan działania - planuje różne warianty ścieżek edukacyjno - zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji,
 3. dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi,

Rodzice:

        d. wspierają swoje dzieci w realizacji indywidualnych wyborów,

Nauczyciele:

        e. wspierają uczniów i ich rodziców w wyborze przez uczniów dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

 5. Podmioty, z którymi Szkoła współpracuje przy realizacji doradztwa zawodowego to:

1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli;

2) uczelnie wyższe, szkoły pomaturalne i policealne;

3) Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli;

4) Pracodawcy;

5) inne.

§ 12

 

 1. W Szkole działa szkolny wolontariat.
 2. Celem głównym szkolnego wolontariatu jest uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 3. Adresatami działań szkolnego wolontariatu są:

- potrzebujący pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszani w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły);

- społeczność szkolna poprzez promowanie postaw prospołecznych.

      4. Osobami odpowiedzialnymi za organizację szkolnego wolontariatu są: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy.

 

ROZDZIAŁ III

Społeczność szkolna

 § 13

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele i administracja Szkoły tworzą społeczność szkolną dbając o dobre imię i interesy Szkoły.

 § 14

1. Uczniowie :

1) stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej;

2) stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą zakwalifikowania ich w poczet uczniów;

3) mają prawo i obowiązek ochrony własnej godności oraz prawo do jej uszanowania bez względu na osiągane  wyniki w nauce;

4) mają mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz możność wpływania na życie szkoły przez przedstawianie swych racji, działalność samorządową;

5) mają prawo do nauki zindywidualizowanej, w klasach i zespołach gwarantujących wysoki poziom nauczania i wychowania;

6) mogą ubiegać się o stypendia.

 2. Uczeń ma prawo do:

1) wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym przy ubieganiu się o przyjęcie do liceum;

2) zmiany przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym po ukończeniu pierwszej klasy;

3) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły;

4) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz przynależności do wybranej przez siebie organizacji lub klubu (w przypadku organizacji działającej poza szkołą za wiedzą wychowawcy klasy);

5) korzystania z pomieszczeń i sprzętu szkolnego w obecności pracownika szkoły, a także samodzielnie za zgodą osoby odpowiedzialnej materialnie;

6) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i olimpiadach zgodnie z własnymi zainteresowaniami;

7) dodatkowej pomocy w nauce ze strony nauczyciela;

8) uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych w grupie uczniów lub z całą klasą, gdy w poprzednim półroczu program nauczania danego przedmiotu nie został zrealizowany;

9) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;

10) jawnego wyrażania i przekazywania dyrekcji szkoły opinii dotyczących życia szkoły, w sposób kulturalny nieuwłaczający niczyjej godności;

11) odpoczynku w czasie przerw między lekcjami oraz w czasie ferii;

12) jawnej uzasadnionej i systematycznej oceny stanu swoich wiadomości i umiejętności;

13) uzyskiwania od nauczycieli bieżącej i pełnej informacji o otrzymanych ocenach;

14) uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki na terenie szkoły; ma również prawo do zmiany treści złożonej deklaracji dotyczącej udziału w lekcjach religii oraz do nieskładania takiej deklaracji, bądź jej wycofania;

15) otrzymania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania (zezwolenia udziela dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej);

16) korzystania z pomocy ambulatoryjnej lekarza i pielęgniarki;

17) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

18) korzystania z form pomocy socjalnej;

19) przystąpienia do egzaminu poprawkowego jeżeli uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

20) powtarzania klasy;

21) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.

 3. Uczeń ma obowiązek :

1) systematycznego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz innych zarządzonych przez dyrekcję szkoły lub wychowawcę;

2) systematycznego i rzetelnego przygotowywania się do zajęć dydaktycznych oraz poszerzania wiedzy i umiejętności;

3) godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

4) postępowania zgodnego z dobrem kolegów i pracowników szkoły, dbania o honor i dobre imię szkoły;

5) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka;

6) usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności w szkole u wychowawcy klasy bezpośrednio po powrocie do szkoły, a w razie przeszkód nie później niż 5 dni po powrocie do szkoły, na podstawie usprawiedliwienia napisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów; zapis ten obowiązuje wszystkich uczniów do końca nauki w liceum; w przypadku przewidywanej dłuższej absencji ucznia jego rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy;

7) podporządkowania się zaleceniom dyrekcji, wychowawcy, rady pedagogicznej oraz ustaleniom rady samorządu uczniowskiego;

8) natychmiastowego zgłoszenia wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu lub dyrekcji szkoły wyrządzonej przez siebie szkody;

9) naprawienia lub zrekompensowania wyrządzonej przez siebie szkody;

10) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

11) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

a. okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

b. okazywania poszanowania dorosłym, koleżankom i kolegom,

c. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

d. przestrzegania zasady nietykalności osobistej;

12) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego, adekwatnego do sytuacji stroju (schludny, czysty strój codzienny i odświętny na uroczystych apelach, wyjazdach do teatru, itp.);

13) uczniowie posiadający długoterminowe zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego lub opinię o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych wydaną przez lekarza są zobowiązani przedstawić je w ciągu czternastu dni od momentu wydania zwolnienia lub opinii dyrektorowi szkoły, który na jego podstawie wraz z wypełnionym stosownym oświadczeniem wydaje decyzję o zwolnieniu z zajęć z wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego;

14) uczniowie posiadający zwolnienie lekarskie z lekcji wychowania fizycznego na podstawie decyzji dyrektora szkoły nie muszą uczestniczyć w zajęciach z tego przedmiotu o ile odbywają się one na początkowych lub ostatnich godzinach lekcyjnych;

15) przestrzegania zakazu używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych np. MP3, MP4, iPOD itp. w czasie lekcji. Telefon (lub inne urządzenie elektroniczne) musi być wyłączony i nie może być eksponowany w trakcie trwania zajęć. W razie złamania zakazu do szkoły zostają wezwani rodzice ucznia.

16) praca domowa ucznia i jego osiągnięcia pozaszkolne stanowią dobro chronione i doceniane przez Szkołę;

17) szczegółowe prawa i obowiązki ucznia określa Karta Praw i Obowiązków Ucznia, zatwierdzona przez organ prowadzący na wniosek samorządu uczniowskiego;

18) samorząd działa w formie zebrań klasowych, ogólnoszkolnych na podstawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

§ 15

                               Zasady skreślenia z listy uczniów.

        1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w trakcie roku szkolnego w następujących przypadkach:

1) rażących wykroczeń przeciw Statutowi Szkoły;

2) spożywania alkoholu;

3) aroganckiego zachowania;

4) negatywnego wpływu na grupę rówieśniczą;

5) zażywania, kupowania lub sprzedawania narkotyków;

6) niepłacenia czesnego przez rodziców ucznia za okres trzech miesięcy i więcej;

7) na wniosek ucznia lub rodziców.

 

 1. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Uchwała Rady Pedagogicznej nie jest potrzebna w przypadku skreślenia z listu uczniów z powodów, określonych w ust. 1, pkt 6) i 7).

 

 1. Skreślenie z listy uczniów jest decyzją administracyjną, od której przysługuje prawo
  złożenia odwołania przez ucznia lub jego rodziców /opiekunów prawnych/ w ciągu 14 dni
  od daty jej otrzymania do Podkarpackiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 

 1. Dyrektor Szkoły może w trakcie semestru zaproponować, jego rodzicom (prawnym opiekunom) zmianę szkoły w przypadku braku postępów ucznia w nauce.

 § 16

1. Spory między członkami społeczności szkolnej rozstrzyga sąd powoływany doraźnie przez organ prowadzący, złożony z reprezentantów nauczycieli, uczniów i rodziców.

 2. Kompetencje sądu nie obejmują sporów o oceny, które rozstrzyga komisja egzaminacyjna powoływana przez dyrektora Szkoły.

 3. Egzaminy sprawdzające i poprawkowe mogą być obserwowane przez rodziców zainteresowanych uczniów.

§ 17

 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

 1. Uczeń lub jego rodzice składają pisemną skargę do Dyrektora liceum.
 2. Dyrektor liceum rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej złożenia i podejmuje decyzję, o której w formie pisemnej powiadamia ucznia lub jego rodziców.

 

 § 18

1. W szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 

2. Radę Rodziców tworzy ogół rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły.

 

3. Radę reprezentuje Zarząd Społecznego Stowarzyszenia  Edukacyjno-Oświatowego „ERGO”  w Stalowej Woli wybierany na Walnym Zebraniu SSEO „ERGO”(rodzice wszystkich uczniów są  członkami SSEO „ERGO”).

 

4. Rada  może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

6. Rodzice powinni brać czynny udział w życiu szkoły. Szkoła widzi w rodzicach rzeczników interesów rodziny, respektuje władzę rodzicielską i prawo rodziców do ingerencji w życie Szkoły (włącznie  z obserwacją zajęć programowych).

 

7. Rodzice są zobowiązani do uczestniczenia w wywiadówkach minimum 3 razy w roku oraz do spotkań z wychowawcą na jego prośbę ustną lub pisemną.

 

8. Na forum szkoły rodzice działają indywidualnie oraz w formie zebrań klasowych i ogólnoszkolnych.

 

9. Rodzice mają niezbywalne prawo do decydowania (a po ukończeniu przez ucznia 18 roku życia współdecydowania wraz z nim) o uczestniczeniu przez niego w lekcjach religii lub etyki i wychowania do życia w rodzinie.

 

10. Rodzice mają prawo do decydowania poprzez swych przedstawicieli o treściach ideowych i moralnych programów szkolnych.

 

11. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia usprawiedliwiają nieobecność i spóźnienia telefonicznie lub na piśmie w ciągu siedmiu dni od zakończenia nieobecności ucznia w szkole. Wychowawca lub nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne powiadamia rodziców o nieobecności ucznia w Szkole w dniu zaistnienia tego faktu.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organy i stały personel szkoły

 § 19

1. Organami szkoły są :

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Samorząd Uczniowski;

4) Rada Rodziców.

2. Organy szkoły mogą powoływać doraźne lub pomocnicze zespoły dla wykonania określonych zadań, leżących w kompetencji danego organu.

 

   § 20

 1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem Liceum za realizację programu szkoły i podejmującym związane z tym decyzje, a także organem doradczo-opiniodawczym dyrektora Liceum.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w Szkole nauczyciele oraz dyrektor Szkoły.

 § 21

 

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
 2. Przewodniczący Rady Pedagogicznej reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje jej pracami.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 § 22

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w połowie każdego semestru oraz po zakończeniu semestralnych (rocznych) zajęć szkolnych w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek władz Stowarzyszenia.

 

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie opracowanego przez dyrektora rocznego planu pracy Szkoły;

2) opiniowanie   wniosków   dyrektora   o   przyznanie   nauczycielom   nagród   i   innych wyróżnień;

3) opiniowanie arkusza organizacyjnego Szkoły;

4) opiniowanie Statutu Szkoły i wprowadzanych w nim zmian;

5) opiniowanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania;

6) opiniowanie wniosków uczniów o indywidualny program lub tok nauki;

7) opiniowanie wniosków zgłoszonych przez Zespół Wychowawczy;

8) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji uczniów;

9) podejmowanie uchwał w sprawie promocji uczniów;

10) podejmowanie uchwał w sprawie ukończenia szkoły;

11) podejmowanie  uchwał w  sprawie  innowacji   i   eksperymentów  pedagogicznych w Liceum;

12) zatwierdzanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły;

13) zatwierdzanie planu nauczania;

14) zatwierdzanie Regulaminu Wycieczek i wprowadzone w nim zmiany;

15) zatwierdzanie  Wewnątrzszkolnego  Systemu   Oceniania   i  wprowadzone  w  nim zmiany;

16) podejmowanie działań dyscyplinarnych wobec uczniów;

17) wnioskowanie do Dyrektora szkoły o skreślenie z listy uczniów Szkoły;

18) przedstawianie, z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Liceum oraz władz Stowarzyszenia opinii i ocen w innych dotyczących Liceum sprawach;

19) opiniowanie programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 

 1. Decyzje Rada Pedagogiczna wyraża w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkoły o odwołanie z funkcji dyrektora Szkoły.

 

 § 23

W zebraniach  Rady Pedagogicznej  mogą brać udział z głosem doradczym goście zaproszeni przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady.

 

 

Samorząd Uczniowski

 § 24

Uczniowie Liceum mają prawo tworzenia samorządu uczniowskiego i innych organizacji uczniowskich.

 § 25

1. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą przewodniczący Samorządów Klasowych i ich zastępcy jako reprezentanci klas Szkoły.

 2. Utworzenie samorządu uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom wyrażania opinii o działalności Szkoły oraz branie aktywnego udziału w życiu szkoły.

 3. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi Szkoły, oraz na zebraniach Zespołu Wychowawców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

 4. Samorząd uczniowski typuje kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 5. Samorząd Szkolny działa w oparciu o Regulamin przez siebie uchwalony.

 6. Regulamin samorządu powinien tworzyć warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji i tolerancji, a także rozwijania ich samodzielności i odpowiedzialności grupowej i indywidualnej.

 7. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

 

 

Dyrektor Szkoły

 § 26

1. Organem kierującym Szkołą jest Dyrektor Szkoły, którego powołuje i odwołuje Zarząd Społecznego  Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowe „ERGO” w Stalowej Woli.

 2. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

 3. Do podstawowych zadań Dyrektora należy:

1) zatwierdzanie i kierowanie realizacją dokumentów regulujących pracę Szkoły, które zostały uprzednio zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną;

2) reprezentowanie Szkoły;

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Szkole;

4) ułatwianie nauczycielom doskonalenia kwalifikacji zawodowych;

5) przyjmowanie uczniów do Szkoły;

6) skreślanie z listy uczniów;

7) nadzorowanie pracy nauczycieli i pozostałych pracowników oraz kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy;

8) zapewnienie wymaganych właściwymi przepisami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

9) dbałość o mienie Liceum, prawidłowe zaopatrzenie Liceum oraz o stan sprzętu i pomocy szkolnych;

10) odpowiedzialność za prawidłowy stan dokumentacji Liceum;

11) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz listy podręczników wybranych przez nauczycieli przedmiotów, które zostały zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną;

12) odpowiedzialność za organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom oraz monitorowanie przestrzegania zaleceń zawartych w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 4. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Liceum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 5. Dyrektor w szczególności decyduje w spawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Liceum oraz ustalania wynagrodzenia dla tych osób zgodnie z Regulaminem Płac;

2) przyznawania premii motywacyjnej oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Liceum;

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej  i po uzyskaniu zgody Zarządu  SSEO „ERGO” w Stalowej Woli  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

 6. Dyrektor Szkoły ustala zakres kompetencji  pracownikom  Szkoły sprawujących funkcje inne niż funkcja nauczyciela.

 7. W razie potrzeby organizacyjnej może być utworzona na wniosek Dyrektora Szkoły stanowisko  Zastępcy. Zakres jego czynności ustala Dyrektor.

 8. W okresie pełnienia funkcji Dyrektor Szkoły zachowuje prawo do nauczania.

 

 

Zespół Wychowawczy

 § 27

1. Zespół Wychowawczy  zostaje wyłoniony spośród Rady Pedagogicznej do realizacji zadań wychowawczych.

 2. Zespół  Wychowawczy  tworzą  wszyscy   nauczyciele   Liceum,   którym powierzono funkcję wychowawcy klasy oraz pedagog szkolny, rewalidator szkolny i specjaliści.

 3. Pracą Zespołu Wychowawczego kieruje wybrany przez Zespół nauczyciel.

 4. Posiedzenia Zespołu Wychowawczego są protokołowane.

 5. W posiedzeniach Zespołu Wychowawczego mogą uczestniczyć dyrektor, nauczyciele, którzy nie sprawują funkcji wychowawcy oraz zainteresowani rodzice i uczniowie.

 6. Do kompetencji Zespołu Wychowawczego należy:

1) tworzenie koncepcji innowacji pedagogicznych;

2) praca nad formułą Szkoły i jej doskonaleniem;

3) opracowanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły;

4) opracowanie szczegółowych kryteriów oceny zachowania ucznia;

5) ustalenie i opracowanie systemu nagród i kar;

6) opracowanie szczegółowych   kryteriów,   w   oparciu   o   które   będą   przyznawane stypendia oraz udzielana pomoc materialna uczniom;

7) proponowanie formy działań dyscyplinarnych wobec uczniów;

8) zgłaszanie wniosków Radzie Pedagogicznej;

9) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności Szkoły;

10) w terminie do dnia 30 września opracowanie dla uczniów plany działań wspierających realizowanych w roku szkolnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz przygotowanie i aktualizowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 § 28

Wychowawca

 

Do zakresu działań wychowawcy należy sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
 4. współdziałanie z innymi nauczycielami w celu koordynowania działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym
  z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, rodzinnych i środowiskowych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;
 5. utrzymywanie kontaktu z rodzicami oraz współdziałanie z nimi w celu wsparcia ich w działaniach wychowawczych;
 6. współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami pracującymi w Szkole w celu zapewnienia uczniom optymalnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
 7. koordynowanie w swojej klasie tworzenia oraz realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przy współpracy z pedagogiem, rewalidatorem, innymi specjalistami i zespołem nauczycieli uczących danego ucznia.

 

 § 29

Pedagog szkolny

 1. Do zakresu działań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;

2) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych;

3) udzielanie pomocy uczniom potrzebującym wsparcia w formie pracy indywidualnej lub grupowej;

4) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne;

5) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wyżej wymienione form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym;

6) wspieranie ucznia w rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień;

7) udzielanie rodzicom wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

8) udzielanie pomocy wychowawcom i innym nauczycielom w ich pracy z uczniami.

2. W ramach realizacji swoich zadań, pedagog szkolny ściśle współpracuje z właściwą miejscowo poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 § 30

Rewalidator szkolny, specjaliści

 1. Do zakresu działań rewalidatora szkolnego i innych specjalistów należy w szczególności:

1) zapoznanie się z dokumentacją uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i tworzenie programu zajęć rewalidacyjnych;

2) współpraca z wychowawcą oraz Zespołem Wychowawczym danego ucznia w tworzeniu Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) współpraca z rodzicami w czasie całego roku szkolnego;

4) współpraca z nauczycielami, a szczególnie z wychowawcami oraz innymi specjalistami;

5) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym poprzez pomoc w doborze form i metod pracy z uczniem w zależności od jego dysfunkcji.

2. Do zakresu działań rewalidatora szkolnego i innych specjalistów wobec uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub specjalistycznej należy w szczególności:

1) realizacja zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej;

2) wspieranie uczniów w ich funkcjonowaniu szkolnym i procesie uczenia się;

3) rozwijanie sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej ucznia;

4) korygowanie sfer dysfunkcjonalnych w rozwoju uczniów;

5) doskonalenie sposobu komunikowania się ucznia z otoczeniem, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych;

6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;

7) rozwijanie zainteresowań ucznia;

8) pomoc w osiągnięciu optymalnego poziomu samodzielności w życiu społecznym.

3. W przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, rewalidacja obejmuje w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

4. Zajęcia specjalistyczne organizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej obejmują:

1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

2) zajęcia logopedyczne;

3) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

4) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 

 § 31

 1. Główny Księgowy Szkoły odpowiada za zgodne z obowiązującymi przepisami planowanie, dysponowanie i ewidencjonowanie środków finansowych oraz organizację gospodarki rzeczowymi składnikami majątku Szkoły.

 

 1. Zasady wynagradzania wszystkich pracowników Szkoły zatwierdza Zarząd SSEO „ERGO” w Stalowej Woli.

 

ROZDZIAŁ V

 

Organizacja Szkoły

 § 32

 

 1. Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą typu liceum ogólnokształcącego, kształcącą młodzież od kl. I do IV włącznie. W każdej klasie organizuje się do trzech równoległych oddziałów klasowych. Oddział klasy liczy do 24 osób (w wyjątkowych sytuacjach o wielkości oddziałów decyduje organ prowadzący).
 2. W Szkole mogą być prowadzone oddziały integracyjne, liczące do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych oraz oddziały specjalne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera liczące nie więcej niż 4 uczniów.

 § 33

 1. Szkoła jest czteroletnim liceum ogólnokształcącym, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 2. W okresie przejściowym, kiedy do szkoły uczęszczają absolwenci gimnazjum, w szkole prowadzone są również klasy dotychczasowego trzyletniego liceum.

 § 34

 1. Programy nauczania realizowane w Szkole uwzględniają podstawę programową ustaloną przez MEN.

 

 1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

 

 1. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

 

 1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla Liceum Ogólnokształcącego.

 § 35

 1. Szkoła jest otwarta na różne idee i światopoglądy, nie stosuje żadnych form dyskryminacji kandydatów i uczniów.

 

 § 36

 1. Organizację roku szkolnego ustala Dyrektor Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną na podstawie kalendarza roku szkolnego MEN. Rozkład czasu pracy Szkoły w ciągu dnia i tygodnia ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 1. Szczegółowa organizacja nauczania określana jest rokrocznie w arkuszu organizacyjnym, zatwierdzonym merytorycznie i finansowo przez organ prowadzący.

 

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich ustala Dyrektor Szkoły a zatwierdza Rada Pedagogiczna na podstawie ogólnych przepisów organizacji roku szkolnego.

 

 1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły i uwzględniający warunki i możliwości lokalowe Szkoły.

 

 1. Długość zajęć lekcyjnych ustala Rada Pedagogiczna. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

 1. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

 

 1. Zasadniczą formą pracy są zajęcia z grupą klasową liczącą do 10 uczniów, a w oddziałach specjalnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera – do 4 uczniów.

 

 1. Zajęcia z języków obcych, wychowania fizycznego i wszystkie zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych liczących od 5 do 15 osób. Zajęcia z języków obcych prowadzone są ponadto w grupach wielopoziomowych.

 

 1. Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne i specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach.

 

 1. Szkoła oferuje uczniom możliwość indywidualnego kształcenia. Każdy uczeń (w przypadku absolwentów gimnazjum po ukończeniu klasy pierwszej) ma prawo wyboru przedmiotów, które będzie realizował na poziomie rozszerzonym (od dwóch do trzech, a w przypadku absolwentów gimnazjum czterech).

 

 1. Szkoła umożliwia uczniom o wybitnych uzdolnieniach w różnych dziedzinach podjęcie indywidualnego toku nauki na warunkach określonych przez Dyrektora Szkoły i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.

 

 1. Dyrektor Szkoły powierza nauczycielom wychowawstwo klas i ma prawo do odwoływania wychowawcy w każdym przypadku po konsultacji z Radą Pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

 

 1. Wychowawca sprawuje opiekę nad powierzonym mu zespołem klasowym na terenie Szkoły i w czasie organizowanych zbiorowych wyjść poza jej teren. Wychowawca zobowiązany jest pouczyć uczniów o obowiązujących przepisach bhp.

 

 1. Podczas wycieczek szkolnych nauczyciel zobowiązany jest do sprawowania całodobowej opieki nad uczniami co każdorazowo potwierdza podpisaniem odnośnego zobowiązania.

 

 1. Organizację wycieczek i imprez szkolnych regulują odrębne przepisy.

 

§ 37

Egzamin maturalny odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za organizację egzaminu maturalnego odpowiada dyrektor szkoły.

 § 38

 1. W Szkole funkcjonuje biblioteczka szkolna, w ramach której gromadzone i udostępniane są zbiory biblioteczne oraz multimedialne. Mogą z niej korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szkoły oraz inne osoby za zgodą Dyrektora Szkoły.
 2. Rolą biblioteczki szkolnej jest wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacja kulturalna i informacyjna uczniów, wspieranie kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz popularyzacja wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 § 39

 1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która prowadzi zajęcia w grupach, których liczebność nie może przekraczać 25 uczniów przebywających pod opieką jednego nauczyciela, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych nie mniej niż 5 uczniów.

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.

3. Świetlica realizuje następujące cele:

1) zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczo-opiekuńczą młodzieży szkolnej, w tym uczniom niepełnosprawnym, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców,

b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole;

2) udziela uczniom słabszym pomocy w nauce;

3) zapewnia odpowiednie warunki do nauki własnej i odrabiania lekcji;

4) zagospodarowuje uczniom wolny czas.

4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy.

 

 ROZDZIAŁ VI

 

Prawa i obowiązki pracowników Szkoły.

 § 40

Prawa i obowiązki nauczycieli określają: Statut szkoły, regulamin pracy oraz szczegółowe umowy wiążące ich ze szkołą.

 § 41

1. Nauczyciel jest osobą decydującą o nauczaniu. Jego praca traktowana jest jako praca twórcza. Szkoła dąży do tego, by nauczyciele posiadali najwyższe kwalifikacje zawodowe i moralne, nawiązujące do tradycji szkół zatrudniających wybitnych specjalistów i ludzi nauki.

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole ponadpodstawowej, które są ustalone w przepisach MEN.

 2. Dobro ucznia jest dla nauczyciela wartością nadrzędną.

 3. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach (grupach) według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań  organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły.

 4. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w Szkole oraz organizowanym przez Szkołę.

 5. Obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, a więc podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach.

 6. Uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej.

 7. Stosowanie jasnych i uczciwych kryteriów oceniania.

 8. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

 9. Nauczyciele mają prawo do :

1) formułowania programów nauczania i wychowania;   

2) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych, i metodach kształcenia uczniów;

3) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem;

4) stosowania własnych metod nauczania;

5) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań;

6) aktywnego współtworzenia oblicza szkoły.

10. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za :

1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów;

2) bezpieczeństwo powierzonych im uczniów w Szkole i na zajęciach organizowanych przez Szkołę, oraz za wypadki  wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.            

 

 ROZDZIAŁ VII

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 42

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli ustala zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 43

1. Na początku roku szkolnego rodzice i uczniowie informowani są o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania z poszczególnych przedmiotów, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

2. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców, powinny być zawsze uzasadnione przez nauczyciela. Zapis ten dotyczy oceny za wypowiedź ustną i pisemną. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia uzasadnienie może być sformułowane na piśmie.

3. Na prośbę rodziców lub uczniów prace pisemne oraz inna dokumentacja oceniania udostępniana jest do wglądu na terenie Szkoły.

§ 44

Nauczyciel jest obowiązany uwzględnić, oceniając ucznia, orzeczenia i opinie specjalistycznych poradni psychologicznych, pedagogicznych, rozpoznania dokonane przez nauczycieli i specjalistów obejmujących ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole oraz opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego i dostosować swoje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

§ 45

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

2. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza, na czas określony przez lekarza lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Uczeń z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera jest zwolniony z nauki drugiego języka obcego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

4. W przypadku ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 46

Klasyfikacja śródroczna uczniów obywa się raz w roku w styczniu w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoła zgodnie z kalendarzem Roku Szkolnego opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 § 47

Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciele oraz wychowawca klasy informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniach o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych oraz o ocenie zachowania. Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną.

 § 48

 1. Uczeń ma prawo zwrócić się na piśmie do nauczyciela danego przedmiotu, z którego przewidywana ocena śródroczna i roczna nie jest dla niego satysfakcjonująca o określenie warunków i formy  podniesienia przewidywanej  oceny z danego Nauczyciel, na piśmie, określa warunki i formę podniesienia oceny.
 2. Jeżeli przewidywana  ocena śródroczna i roczna z zachowania nie satysfakcjonuje  ucznia,  ma  on  prawo zwrócić  się  na  piśmie  do  nauczyciela - wychowawcy o możliwość podniesienia przewidywanej  oceny. Nauczyciel wychowawca po konsultacji z uczniami danej klasy i konsultacji z nauczycielami uczącymi ucznia decyduje o podniesieniu lub utrzymaniu przewidywanej oceny z zachowania. Decyzja wychowawcy jest ostateczna z zastrzeżeniem § 52 ust. l.

 § 49

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:

1) celujący – 6;

2) bardzo dobry – 5;

3) dobry – 4;

4) dostateczny – 3;

5) dopuszczający – 2;

6) niedostateczny – l.

1a.   Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1  pkt 1) – 5). Negatywną oceną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6).

2. Ocenę śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele, a ocenę z zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samego ucznia. Ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję.

3. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

4. W oddziale integracyjnym oraz specjalnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

 § 50

1. Oceny śródroczne i roczne zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

2. Śródroczna i   roczna   ocena   klasyfikacyjna   zachowania   uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków uczniów określonych w § 14 ust. 3;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. Przy ustalaniu  oceny klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia,  u którego  stwierdzono zaburzenia  lub  odchylenia rozwojowe,  należy  uwzględnić wpływ  stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 § 51

 

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może   nie   być   klasyfikowany  z jednego,   kilku   lub   wszystkich  zajęć edukacyjnych, jeżeli opuścił więcej  niż 50% czasu przeznaczonego na zajęcia z poszczególnych przedmiotów.

 2. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń:

1) nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności;

2) nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności za zgodą rady pedagogicznej;

3) realizujący indywidualny tok nauki;

4) spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę praktyczną.

 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i rodzicami.

 6. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności lub realizującego indywidualny tok nauki egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

W przypadku ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

 7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia w charakterze obserwatorów.

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia oraz ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

§ 52

 

 Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Jeżeli Dyrektor uzna racje wnoszących zastrzeżenia, to powołuje - w przypadku oceny z przedmiotu - komisję, która ustala roczną ocenę na podstawie sprawdzianu w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku oceny zachowania powołuje komisję, która w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1, w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala roczną ocenę zachowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Termin sprawdzianu ustala Dyrektor w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.

5. W skład komisji oceniającej wiedzę z zajęć edukacyjnych wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

5.a  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. W skład komisji weryfikującej ocenę zachowania wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

7. Oceny z przedmiotów nauczania  ustalone w wyniku  sprawdzianu  lub ocena zachowania nie mogą być niższe od ustalonych wcześniej.

8. Protokół ze sprawdzianu jest taki sam jak po egzaminie klasyfikacyjnym.

9. W przypadku  weryfikowanej  oceny zachowania protokół  z posiedzenia komisji zawiera: skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

Protokoły wymienione w ust. 8 i 9 są załącznikami do arkusza ocen.

 

 

§ 53

 

Egzamin poprawkowy

 1. Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji rocznej ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy zdawany jest w formie pisemnej oraz formie ustnej z wyjątkiem plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego ustala Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. W ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice mogą złożyć zastrzeżenia dotyczące trybu wystawiania oceny.

5. Skład komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy jest taki sam jak w przypadku sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół identyczny jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego i sprawdzianu. Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 § 54

 

Szczegółowe kryteria ocen dla wszystkich przedmiotów edukacyjnych:

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

1) posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału programowego;

2) systematycznie wzbogaca swą wiedzę;

3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy;

4) potrafi poprawnie rozumować, umie wiązać wiedzę zdobytą na wielu przedmiotach, całościowo ujmuje problemy;

5) wyraża samodzielną ocenę zagadnień i problemów;

6) osiąga sukcesy   w   konkursach   i   olimpiadach   przedmiotowych,   zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów;

7) jest autorem prac wykonanych dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych, dydaktycznych lub artystycznych.

 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuj e uczeń, który:

1) posiada zasób wiedzy określany programem oraz wiedzę uzyskana w wyniku rozwijania dodatkowych zainteresowań;

2) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji;

3) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami;

4) rozwiązuje dodatkowe zadania o wysokim stopniu trudności;

5) wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji, pracuje systematycznie;

6) bierze udział w konkursach i olimpiadach;

7) dobrowolnie wykonuje różne prace związane  ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy i posiada umiejętność zastosowania zdobytej  wiedzy w   nowych sytuacjach poznawczych.

 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym;

2) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji;

3) umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania;

4) rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o wyższym stopniu trudności niż zadania typowe;

5) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo skutkowych, umie samodzielnie wnioskować;

6) jest aktywny w czasie lekcji;

7) potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w procesie dalszego kształcenia i życiu codziennym.

 4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

1) opanował podstawowe  elementy  wiadomości   programowych  pozwalające  na rozumienie najważniejszych zagadnień;

2) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji;

3) potrafi wykonywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

4) w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym i wskazuje gotowość do rozwijania swych umiejętności.

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował w sposób dostateczny materiału przewidzianego programem i jego wiedza posiada znaczne braki, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu;

2) pod kierunkiem   nauczyciela   potrafi   wykonać   proste   polecenia  wymagające zastosowania podstawowej wiedzy i umiejętności;

3) wykazuje chęć do dalszej nauki, co przy dalszej pomocy nauczyciela umożliwi mu dalsze kształcenie   i   rokuje   osiągnięcie   wymaganego   minimum   wiedzy i umiejętności przewidzianych programem.

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował wiadomości  programowych w dostatecznym zakresie, umożliwiającym mu przejście do wyższego poziomu kształcenia;

2) nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.

 § 55

 

Szczegółowe kryteria ocen zachowania :

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1) wywiązuje się z obowiązków szkolnych w sposób wyróżniający go spośród zespołu klasowego;

2) dba o dobrą opinie całej społeczności szkolnej godnie reprezentując ją na zewnątrz (konkursy, olimpiady, zawody sportowe, akcje charytatywne, uczestnictwo w poczcie sztandarowym);

3) bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych, w życiu Szkoły i klasy, dbając o tradycję Szkoły;

4) posługuje się poprawną polszczyzną, dba o kulturę słowa;

5) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych;

6) jego postawa wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły jest nienaganna;

7) nie opuścił ani  jednej   lekcji   bez   usprawiedliwienia,   nie   spóźnia   się,  jest zdyscyplinowany.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) wywiązuje się rzetelnie z obowiązków szkolnych;

2) dba o dobrą opinię społeczności szkolnej, wykazuje zainteresowanie godnym reprezentowaniem jej   na   zewnątrz   (stara   się   uczestniczyć w konkursach, zawodach, akcjach charytatywnych w miarę swoich możliwości);

3) bierze aktywny udział w życiu Szkoły i klasy, dba o tradycję Szkoły;

4) posługuje się poprawna polszczyzną, dba o kulturę języka;

5) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych;

6) jego postawa wobec kolegów, nauczycieli  i  pracowników  Szkoły nie  budzi zastrzeżeń;

7) nie opuszcza lekcji, nie spóźnia się, stara się być zdyscyplinowany.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

2) dba o  dobrą opinię  społeczności  szkolnej,  choć  nie  wykazuje  szczególnego zainteresowania reprezentowaniem Szkoły na zewnątrz;

3) bierze udział w życiu klasy i Szkoły w stopniu zadowalającym;

4) stara się dbać o poprawność i kulturę języka;

5) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych;

6) jego postawa wobec kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły jest poprawna;

7) zdarza mu się sporadycznie opuścić lekcje bez usprawiedliwienia (np. jedna godzina w miesiącu) lub spóźnić się na zajęcia, stara się być zdyscyplinowany.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych w sposób zadowalający;

2) dba o  dobrą opinię  społeczności   szkolnej,   nie  uczestniczy  w  dodatkowych zajęciach i imprezach promujących szkołę na zewnątrz;

3) wykazuje małą aktywność i nie włącza się w życie klasy i Szkoły;

4) stara się dbać o poprawność i kulturę języka;

5) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych;

6) jego postawa wobec kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły jest poprawna;

7) zdarza mu się opuścić lekcje bez usprawiedliwienia (np. kilka godzin w miesiącu) lub spóźnić się na zajęcia, stara się być zdyscyplinowany.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

2) swoim zachowaniem nie przysparza chluby szkole, nie dba o jej tradycję;

3) nie dba o poprawność i kulturę języka;

4) zdarza mu się stwarzać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych;

5) jego postawa wobec kolegów, nauczycieli  i pracowników Szkoły budzi zastrzeżenia;

6) opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, spóźnia się na zajęcia, jego zachowanie na lekcjach budzi zastrzeżenia.

 6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1) w sposób wyraźny lekceważy obowiązki szkolne;

2) jego zachowanie godzi w dobre imię Szkoły;

3) staje się negatywnym przykładem dla innych manifestując swoje lekceważenie zasad poprawności i kultury języka, demoralizuje innych;

4) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych;

5) rażąco narusza zasady współżycia w zespole klasowym i szkolnym;

6) nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, spóźnia się na lekcje, niegodnie zachowuje się w czasie zajęć.

 § 56

 

Zasady promocji

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 3. Uczeń, który otrzymał średnią ocen z przedmiotów co najmniej 4.75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą ze sprawowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Do średniej wlicza się oceny z przedmiotów uznanych za obowiązujące w danym oddziale w Szkole,  o   ile   istnieją  dla  nich   podstawy programowe zatwierdzone przez MEN.
 4. Laureaci olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub centralnym otrzymują końcową ocenę celującą z danych zajęć edukacyjnych.
 5. Na świadectwach szkolnych w części dotyczącej osiągnięć ucznia odnotowuje się uzyskane nagradzane lub honorowane miejsca w olimpiadach wiedzy, w zawodach artystycznych i sportowych na szczeblu wojewódzkim lub centralnym. Odnotowuje się również osiągnięcia w aktywności ucznia na rzecz innych ludzi (np. wolontariat na rzecz środowiska pozaszkolnego lub działania tego typu na terenie Szkoły).
 6. Uzyskanie przez ucznia ostatniej klasy liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, na jest równoważne z ukończeniem liceum ogólnokształcącego. Ukończenie liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 § 57

 

Zasady przyznawania nagród, wyróżnień i kar

 

1. Nagrody i wyróżnienia

 1) Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

b) wzorową postawę,

c) wybitne osiągnięcia;

2) Ustala się następujące rodzaje nagród:

a) stypendium Prezesa Rady Ministrów,

b) nagroda dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,

c) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

d) pochwała wychowawcy,

e) list pochwalny do rodziców,

f) nagrody książkowe,

g) wpis do „Złotej Księgi”;

3) Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Pedagogicznej szkoły, która zatwierdza jednego kandydata.  Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty, a kurator oświaty - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 31 lipca;

4) Nagrodę dyrektora szkoły i rady pedagogicznej otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych najwyższą średnią ocen w szkole i nie otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów;

5) Świadectwo z wyróżnieniem, nagrodę książkową i list pochwalny do rodziców otrzymuje uczeń klasy I - IV, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania;

6) Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, nagrodę książkową i list pochwalny do rodziców otrzymuje uczeń, który na koniec szkoły uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania;

7) Listy pochwalne do rodziców otrzymują najlepsi uczniowie w szkole na zakończenie roku szkolnego;

8) Tytuł Prymusa Szkoły z wpisem do „Złotej Księgi” otrzymuje uczeń po zakończeniu szkoły, który uzyskał najwyższą średnią z czterech, a w przypadku absolwentów gimnazjum z trzech, lat nauki w liceum;

9) Do „Złotej Księgi” zostają wpisani finaliści lub laureaci olimpiad przedmiotowych.

 

2. Kary

Ustala się następujące rodzaje kar:

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy;

2) upomnienie dyrektora;

3) upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej;

4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;

5) skreślenie z listy uczniów.

Uczniowi przysługuje prawo pisemnego odwołania się od kary ustalonej przez wychowawcę klasy do Dyrektora Szkoły, a od kary ustalonej przez Dyrektora do Rady Pedagogicznej w terminie 7 dni. Tryb odwołania się w przypadku skreślenia z listy uczniów opisany jest w § 15.

 § 58

 

Podstawowe obowiązki i powinności nauczycieli związane z właściwym stosowaniem przyjętego systemu:

 

 1. zapoznanie uczniów z postanowieniami systemu,
 2. stosowanie różnorodnych form oceniania i uzyskiwania pewnej informacji zwrotnej,
 3. stosowanie jednolitych kryteriów oceniania przez wszystkich nauczycieli szkoły,
 4. dokumentowanie oceniania i osiągnięć uczniów,
 5. jawność ocen,
 6. obiektywizm,
 7. samoocena ucznia.

ROZDZIAŁ IX

    Zasady rekrutacji do Liceum

§ 59

1. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie wszystkie warunki:

1) nieukończony 17 rok życia;

2) ukończona szkoła podstawowa, a w okresie przejściowym gimnazjalna;

3) pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego, którego tryb ustala każdorazowo Rada Pedagogiczna.

2. Nabór uczniów do Szkoły odbywa się według zasad ustalonych przez Dyrektora Szkoły na dany rok szkolny i zawartych w Regulaminie rekrutacji do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli.

3. Dopuszcza się przyjęcie ucznia do Szkoły w trakcie roku szkolnego lub cyklu kształcenia na mocy decyzji Dyrektora po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia.

4. Zasady przyjęć do klasy pierwszej liceum są zawarte w regulaminie rekrutacji przyjmowanym na dany rok szkolny w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz aktualne Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

5. W procesie rekrutacji do klasy pierwszej liceum uwzględnia się:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego;

2) oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej/gimnazjum;

3) inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej/gimnazjum.

 

6. Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.

 

7. Do oddziału specjalnego przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 60

1. Szkoła używa pieczęci, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę używa się pieczęci urzędowej oraz podaje się nazwę szkoły.

 

§ 61

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

§ 62

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności dotyczy to dokumentacji przebiegu nauczania.

 § 63

 1. Koszty finansowania Szkoły ponoszą wszyscy rodzice i opiekunowie uczniów, z wyjątkiem osób zwolnionych z uiszczania czesnego na mocy odrębnych przepisów.
 2. Szkoła korzysta z  dotacji  budżetu  państwa  oraz  może  korzystać  ze  wsparcia
  finansowego i materialnego oraz usług osób i instytucji.
 3. Wysokość czesnego oraz szczegółowe ustalenia dotyczące zasad jego płatności znajdują się w „Umowie o świadczeniu usług kształcenia” podpisywanej przez rodziców lub opiekunów ucznia z chwilą rozpoczęcia przez ucznia  nauki w Szkole.
 4. Czesne obowiązuje od momentu przyjęcia do Szkoły aż do zakończenia nauki w Szkole.
 5. W Szkole istnieje obowiązek uiszczenia czesnego, które nie podlega zwrotowi.
 6. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 § 64

    Szkoła może rozpocząć działalność przy niepełnej strukturze klas, jednak obowiązkowo muszą być uruchomione klasy początkowe, aby zapewnić uczniom ciągłość nauczania w Szkole. W każdej fazie swej działalności Szkoła zapewnia uczniom opiekę i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy.

 

 § 65

                                   Ewaluacja systemu

 

 1. Szkolny system oceniania podlega ewaluacji.

 

 1. Wprowadzanie zmian w statucie szkoły oraz postawienie Szkoły w stan likwidacji następuje decyzją Zarządu Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego „ERGO” w Stalowej Woli na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

 1. W celu przeprowadzenia ewaluacji powołuje się zespół składający się z przedstawicieli rady pedagogicznej i dyrektora; zadaniem zespołu jest dokonywanie analiz, zbieranie wyników, sporządzanie raportów.

 

 1. Ewaluacji systemu należy dokonywać podczas spotkań rady pedagogicznej, analizując wyniki egzaminu maturalnego i losy absolwentów.

 

 1. Ewaluację systemu przeprowadza się za pomocą ankiet, wywiadów i sondaży.

 

 1. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim członkom społeczności szkoły.

 

 1. Zmiany w Statucie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie 26.08.2019 r.

 

Zatwierdzone na zebraniu Zarządu SSEO „ERGO”  w Stalowej Woli w dniu 26.08.2019 r.

 

 

Dodatkowe informacje