Regulamin rekrutacji 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI

DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W STALOWEJ WOLI

§1.

Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli dnia 5 lutego 2019 roku w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Gancarz

Członkowie: Radosław Skakuj, Barbara Surma, Katarzyna Budkowska, Justyna Skakuj

która na podstawie:

- art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz. 586)

- Zarządzenia Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim

-Zarządzenia Nr 11/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 13 czerwca 2019 r.

ustaliła zasady i kryteria przyjęć kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

§2.

Kandydaci do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli (zwanego dalej SLO) składają następujące dokumenty:

 1. podanie - kwestionariusz,
 2. kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
 3. kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
 4. inne dokumenty poświadczające osiągnięcia ucznia (zaświadczenia komisji konkursowych).

§3.

Kandydat do SLO może uzyskać w trakcie postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 200 punktów:

I.                    absolwenci gimnazjum:

a.       100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku w gimnazjum, w tym 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

 b.      72 punkty za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum,

c.       28 punktów za inne osiągnięcia ucznia.

II.                 absolwenci szkoły podstawowej:

a.       100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku w szkole podstawowej, w tym 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów:

 • języka polskiego,
 • matematyki,

           i 0,3 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu:

 • języka obcego nowożytnego,

b.      72 punkty za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum,

c.       28 punktów za inne osiągnięcia ucznia.

 

§4.

Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna przyznaje maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów do wyboru spośród:

 • język angielski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia
 • geografia
 • fizyka
 • chemia.

§5.

Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych, o których mowa w §4, przyznawane są zgodnie z zasadą:

 1. celujący                 18 punktów,
 2. bardzo dobry          17 punktów,
 3. dobry                     14 punktów,
 4. dostateczny            8 punktów,
 5. dopuszczający        2 punkty.

§6.

Za inne osiągnięcia kandydat może uzyskać maksymalnie 28 punktów zgodnie z zasadą:

 1. Ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
 2. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, w tym za:

 

 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

2)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

 3)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

III. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

§7.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,  przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii  i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

4) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

 §8.

W przypadku uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym równorzędnych wyników pierwszeństwo w przyjęciu do SLO mają:

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. kandydaci spełniający kryteria: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§9.

Wszelkie uwagi dotyczące procedur rekrutacyjnych rozpatruje dyrektor szkoły. Odwołania od wyników postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego można składać do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni, od daty ich ogłoszenia. 

TERMINARZ REKRUTACJI na rok 2019/2020

13 maja – 18 czerwca

składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły oraz  innych dokumentów wskazanych przez organ prowadzący

14 – 17 maja

przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej

19 - 25 czerwca, do godz. 15.00

złożenie oryginałów lub kopii:

- świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

- zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty

5 lipca, do godz. 10.00

ogłoszenie wyników rekrutacji: lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5 - 10 lipca                                      

potwierdzenie woli nauki i złożenie oryginałów dokumentów

12 lipca, do godz. 10.00

ogłoszenie wyników rekrutacji: lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

12 – 17 lipca

składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oryginałów lub kopii:

- świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

- zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty

 -innych dokumentów wskazanych przez organ prowadzący

6 sierpnia, do godz. 10.00

ogłoszenie wyników rekrutacji: lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6 – 8 sierpnia                                   

potwierdzenie woli nauki i złożenie oryginałów dokumentów

9 sierpnia, do godz. 10.00

ogłoszenie wyników rekrutacji: lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Inne ustalenia komisji:

   1. Wszystkie dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Dodatkowe informacje