Regulamin rekrutacji do SLO

Stalowa Wola 28.02.2013r.

 

Regulamin przyjęć

do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

w Stalowej Woli na rok szkolny 2013/2014

 

 I.            Podstawa prawna:

 

 

 II.            Postanowienia ogólne.

 

  1. Naboru kandydatów na rok szkolny 2013/2014 dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna  powołana przez Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli.
  2. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać  się absolwenci gimnazjum.

 

 III.            Warunki przyjmowania uczniów do społecznego liceum ogólnokształcącego.

 1.O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego decydują następujące kryteria:

1.1. liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

1.2 liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 2.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie-200 punktów, w tym:

2.1. za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum  -100 pkt.

Wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1% = 1 punkt. Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu wynosi 500 tj. po 100 punktów za każdy zakres i za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej (od końcówki 0,5 w górę, poniżej 0,5 w dół).

2.2.  za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia odnotowane na     

świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.

z tym, że:

2.2.1 za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać:

 

Ocena

Punkty

Celujący

20

Bardzo dobry

16

Dobry

12

Dostateczny

8

  

W SLO punktowane są oceny z następujących przedmiotów:

 

SLO

Język polski

Język obcy

Matematyka

Historia lub Biologia

 

 2.2.2 Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 20 punktów w tym za:

a) ukończeni gimnazjum z wyróżnieniem: -6 punktów,

b) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty:

za uzyskanie tytułu finalisty: -5 punktów,

za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty: -8 punktów,

c) uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (do 3 punktów),

I miejsce (tytuł laureata):   -3 punkty,

II miejsce (tytuł finalisty):  -2 punkty,

III miejsce (wyróżnienie):   -1 punkt,

d) stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego: -3 punkty.

2.2.3 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje dla uczniów gimnazjów następujące konkursy przedmiotowe punktowane w pkt. 2.2.2. b):

 

 

Konkursy przedmiotowe - obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego

przedmiotu o zasięgu wojewódzkim

 

a) polonistyczny,

b) historyczny,

c) chemiczny,

d) biologiczny,

e) geograficzny,

f) matematyczny,

g) fizyczny,

h) języka angielskiego,

i) języka niemieckiego,

j) języka francuskiego,

k) konkurs historyczny „Drogi Polaków do Niepodległości w latach 1795- 1989".

 

 

Konkursy interdyscyplinarne:

 

a) Konkurs Wiedzy Technicznej „sapere aude" - odważ się być mądrym.

 

 

Konkursy tematyczne:

 

a) „Papież Słowianin" Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II,

b) Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II",

c) Ogólnopolski Konkurs Tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich- życie Polaków w latach 1914 - 1989",

d) Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego latach 1887 - 1922. „O niepodległość i granice Rzeczpospolitej".

e) Prac Modelowo - Konstrukcyjnych.

 

 

Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.

 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej gimnazjum co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do SLO niezależnie od w/w kryteriów.

 

 IV.           Terminy rekrutacji do społecznego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dokumentacja jaką mają złożyć uczniowie starający się o przyjęcie:

1.

od 13 maja do 31 maja

2013r.

Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

2.

28 czerwca - 2 lipca 2013r. do godz. 1500

Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył

(nie dotyczy uczniów uczestniczących w naborze elektronicznym).

3.

do 5 lipca 2013r.

do godz. 1200

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

4.

do 8 lipca 2013r.

do godz. 1300

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

5.

do 10 lipca 2012r.

do godz. 1000

Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginału dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

6.

10 lipca 2012r.

do godz. 1200

Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do SLO

7.

do 10 lipca 2012r.

do godz. 1200

Przekazanie Kuratorowi Oświaty informacji w formie elektronicznej o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych i wolnych miejscach.

8.

do 30 sierpnia 2013

Składanie przez uczniów przyjętych do SLO zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

 

Nabór do klas pierwszych w szkołach POWIATU STALOWOWOLSKIEGO odbywa się z wykorzystaniem programu „Optivium". Gimnazja korzystające z programu wprowadzają podania oraz dokumenty uczniów w zakresie punktów 1-3 drogą elektroniczną.

 

Uczniowie szkół, w których nie wprowadza się danych do programu (w tym z innych powiatów), mogą złożyć w każdej szkole ponadgimnazjalnej w Stalowej Woli dane do naboru elektronicznego (wystarczy odwiedzić tylko jedną szkołę by złożyć swoje podanie, w pierwszej kolejności w szkole pierwszego wyboru).

 

 V.            Tryb przyjmowania uczniów do SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

 1. Kandydaci do szkół  ponadgimnazjalnych mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół.

2. Kandydatów do szkół będących w rekrutacji elektronicznej obowiązuje ujednolicone ,,podanie o przyjęcie do szkoły", które składają, w pierwszej kolejności, w szkole pierwszego wyboru.

3. Do podania o przyjęcie do SLO należy dołączyć :

3.1 świadectwo ukończenia gimnazjum,

3.2 zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

3.3 w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (do 2 lipca 2013r.),

3.4 zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w rozdz. IV pkt. 3 (do 2 lipca 2013r.),

3.5 2 fotografie podpisane na odwrocie,

4. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole są:

5.1 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

5.2 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

 VI.            Postanowienia końcowe.

  1. Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga komisja rekrutacyjna.

 

 

Lucjan Małek

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Stalowej Woli

 

Dodatkowe informacje