Podanie

(wypełnia kandydat)

 .................................................................................                                               ................................................................................    

 (imiona i nazwisko kandydata)                                                                                     ( miejscowość, data)

.................................................................................                                                                      

                   (absolwent szkoły podstawowej)

 ...............................................................................

                     (adres zamieszkania)

 ...............................................................................

  (nr  kontaktowy do rodziców-opiekunów)

 ..............................................................................

                    (gmina – województwo)

PESEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DYREKTOR

SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

w STALOWEJ WOLI

ul. Kwiatkowskiego 27

37-450  STALOWA WOLA

 

 Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli w roku szkolnym 2022/2023 o rozszerzeniu ....................................................... 

W szkole podstawowej uczyłem/am się języków:     

1. Język ..................................................................................... 

2. Język ......................................................................................

 W szkole ponadpodstawowej chcę się uczyć  języków: ..............................................................................                             

 Data i miejsce urodzenia:............................................................................................................................... 

Imiona rodziców (prawnych opiekunów) .......................................................................................................

 

 Do podania załączam: 

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej           

2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3. 2 fotografie   (podpisane na odwrocie)

4. Kartę zdrowia

 .......................................................                                                   ................................................................

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)                              (podpis kandydata do szkoły ponadpodstawowej)

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 02.101.926 z późn.zm.).

 

Dodatkowe informacje