Opłata za egzamin

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz

2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. Konto będzie podane na stronie OKE w Krakowie 1 stycznia 2020 r.

W tytule wpłaty należy wpisać informacje: 

Egzamin, jakiego dotyczy opłata: Egzamin maturalny

Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: Jan Kowalski, PESEL 83011423192 

Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: Matematyka podstawowa, polski rozszerzony

Brak wpisu w tytule wpłaty może spowodować, że opłata nie zostanie zarejestrowana. Dowód wpłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopię dowodu wpłaty należy również przedłożyć w szkole. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie wysyła potwierdzenia dokonania wpłaty. Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu. Opłata za egzamin maturalny w danym roku jest jednorazowa (nie należy płacić za egzamin w terminie dodatkowym oraz poprawkowym). Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Konieczność wniesienia opłaty można sprawdzić w „Kalkulatorze” na stronie OKE w Krakowie w zakładce dla zdających i absolwentów lub pod numerami telefonów: 12 68 32 155, 156, 158.

 

 

 

Dodatkowe informacje